หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 รพสต.ทุกแห่ง ต้องตรวจสอบระบบสารบรรณออนไลน์ ที่เมนูรับหนังสือ/login
(หมายเหตุ : Username=รหัสหน่วยงาน5หลัก, Password=เลขประชาชน13หลัก)

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader

3. โปรแกรมรวมไฟล์PDF


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก.๐๐๓๐๒/ว๑๔๘๖ 10 เมษายน 2561 ขอเรียนเชิญต่อสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๖๑
  Records 1 to 1 of 1