1.โปรแกรมreport-jhcis-Hualao Update 4 มี.ค.62
2.สรุป3ล้าน3ปี (Thai PHC)
3.ความครอบคลุมสิทธิบัตรรายเดือน /แยกตามประเภทสิทธิ
4.สรุปเงินคงเหลือกองทุน อบต.
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ