V.1.00 17พ.ย.62 เวลา 13.15 น.

 :: 2561 ::
ทั้งหมด 45 รายการ
[1][2][3]
ที่ ผู้ส่ง วันที่ เวลา ผู้รับ รายการ สถานะ
15 พัมนะชัย 12 พ.ย. 62 15:49:58 รพสต.ทุกแห่ง โปรแกรมreport-jhcis-hualao
14 พัฒนะชัย 12 พ.ย. 62 15:47:15 รพสต.ทุกแห่ง คู่มือkey บุหรี่และแอลกอฮอล์
13 พัฒนะชัย 12 พ.ย. 62 15:36:02 ประเมินแผนไทย
12 พรพรรณ 12 พ.ย. 62 15:30:21 รพสต.ทุกแห่ง คู่มือLTC
11 ธัญญารัตน์ 12 พ.ย. 62 14:57:49 รพสต.ทุกแห่ง โปสเตอร์ ประชาชน
10 ธัญญารัตน์ 12 พ.ย. 62 14:55:41 รพสต.ทุกแห่ง แผ่นพับโรคหัด
9 สุภาพร 8 พ.ย. 62 15:19:47 อธิวัฒน์ คำสั่ง (ล่าสุด)ปี 63
8 สุภาพร 8 พ.ย. 62 14:29:22 อธิวัฒน์ คำสั่ง ไฟล์ PDF
7 สุภาพร 8 พ.ย. 62 13:17:23 อธิวัฒน์ ส่งคำสั่ง63 ใหม่ (มีลายเซ็นต์)
6 สุภาพร 8 พ.ย. 62 12:09:47 อธิวัฒน์ คำสั่งมอบหมายงาน63
5 พิมพ์ลดา 8 พ.ย. 62 11:43:58 อธิวัฒน์ คำสั่งแบ่งงาน
4 อธิวัฒน์ 8 พ.ย. 62 11:34:54 รพสต.ทุกแห่ง คำสั่งผู้สอบพัสดุปี๖๒ / รายการค่าใช้จ่ายบริหารงานภาครัฐ
3 นภาพร 8 พ.ย. 62 10:31:28 อธิวัฒน์ ส่งคำสั่งปฏิบัติงาน พยาบาล รพ.สต.บ้านหัวเหล่า
2 อัจฉรินทร์ 8 พ.ย. 62 09:49:44 รพสต.ทุกแห่ง Conference ประชุมผู้รับผิดชอบ แพทย์แผนไทย 11พ.ย.62
1 พัฒนะชัย 7 พ.ย. 62 10:13:56 ทดสอบระบบ

สสอ.โนนคูณ nonkhun.com @ 2019