V.1.00 17พ.ย.62 เวลา 13.15 น.

 :: 2561 ::
ทั้งหมด 39 รายการ
[1][2][3]
ที่ ผู้ส่ง วันที่ เวลา ผู้รับ รายการ สถานะ
9 ธัญญารัตน์ 12 พ.ย. 62 14:57:49 รพสต.ทุกแห่ง โปสเตอร์ ประชาชน
8 ธัญญารัตน์ 12 พ.ย. 62 14:55:41 รพสต.ทุกแห่ง แผ่นพับโรคหัด
7 สุภาพร 8 พ.ย. 62 15:19:47 อธิวัฒน์ คำสั่ง (ล่าสุด)ปี 63
6 สุภาพร 8 พ.ย. 62 14:29:22 อธิวัฒน์ คำสั่ง ไฟล์ PDF
5 สุภาพร 8 พ.ย. 62 13:17:23 อธิวัฒน์ ส่งคำสั่ง63 ใหม่ (มีลายเซ็นต์)
4 สุภาพร 8 พ.ย. 62 12:09:47 อธิวัฒน์ คำสั่งมอบหมายงาน63
3 พิมพ์ลดา 8 พ.ย. 62 11:43:58 อธิวัฒน์ คำสั่งแบ่งงาน
2 อธิวัฒน์ 8 พ.ย. 62 11:34:54 รพสต.ทุกแห่ง คำสั่งผู้สอบพัสดุปี๖๒ / รายการค่าใช้จ่ายบริหารงานภาครัฐ
1 นภาพร 8 พ.ย. 62 10:31:28 อธิวัฒน์ ส่งคำสั่งปฏิบัติงาน พยาบาล รพ.สต.บ้านหัวเหล่า
0 อัจฉรินทร์ 8 พ.ย. 62 09:49:44 รพสต.ทุกแห่ง Conference ประชุมผู้รับผิดชอบ แพทย์แผนไทย 11พ.ย.62
-1 พัฒนะชัย 7 พ.ย. 62 10:13:56 ทดสอบระบบ

สสอ.โนนคูณ nonkhun.com @ 2019