หน้าหลัก เพิ่มข้อมูล รายงาน Contact ผู้พัฒนา Download ผู้ดูแลระบบ
programmer

นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์
(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)
Tel.086-4604688
ที่
วันที่
สิ่งที่พัฒนา
1. 28 ต.ค.63 -เพิ่มรายงานภาพรวมพัสดุ แยกประเภท
12 ส.ค.63 -เพิ่มทะเบียนคุมทรัพย์สิน-->รายงาน-->ทะเบียนพัสดุประจำปี
-การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
-ระบบแจ้งเตือน Line Notify
2. 22 เม.ย.63 -เพิ่มระบบแสดงรูปภาพ-->เพิ่มรายการพัสดุใหม่
3. 13 ก.พ.63 -เพิ่มระบบติดตั้งแบบoffline-->เมนูดาวน์โหลด
4. 7 ม.ค.63 -แก้ไขระบบเลือกประเภท-->ชนิด-->รายการพัสดุ ตามหมวดหมู่
5. 9 ก.ย.62 -เพิ่มระบบlogin ดูข้อมูลเฉพาะตัวเองเท่านั้น
6. 4 ก.ย.62 -เพิ่มระบบนำเข้า ส่งออกข้อมูล (Excel)
-การจำหน่ายพัสดุประจำปี
-เพิ่มการบันทึกรายการใหม่ (แบบลำดับขั้น)..แสดงรหัสอัตโนมัติ
7. 1 ก.ย.62 -เพิ่มระบบlogin ดูข้อมูลเฉพาะตัวเองเท่านั้น
8. 10 มิ.ย.62 -แก้ไขBug โปรแกรม
9. 9 มิ.ย.62 -เลือกรายการพัสดุแสดงตามต้องการ (Admin)
-เพิ่ม 1 ตาราง ( tbl_sn )
-นำเข้าเลขรหัสจากสำนักนายกรัฐมนตรี 438 รายการ
-เพิ่ม/แก้ไขรายการงบประมาณ,วิธีจัดซื้อ-->Admin
10. 8 มิ.ย.62 -แก้ไขข้อผิดพลาดการลงข้อมูลUSER--> เพิ่มข้อมูล
-เพิ่ม 4 ตาราง ( tbl_type,tbl_office,tbl_kmoney,tbl_tmoney )
11. 7 มิ.ย.62 -เพิ่ม การจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ (ระบบ User )
-เพิ่ม การแก้ไขครุภัณฑ์ (ระบบ User)
-เพิ่มรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ (ระบบ User)
-นำเข้าข้อมูล offline จากตาราง excel เฉพาะ User
12. 6 มิ.ย.62 -เพิ่มระบบรายงาน Fusion chart
-เพิ่มระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน (Online)
-เพิ่มสิทธื์ลบข้อมูล เฉพาะ ADMIN
13. 5 มิ.ย.62 -เพิ่มเมนูสำรองข้อมูล
14. 4 มิ.ย.62 -พัฒนาต่อยอดจากจากโปรแกรม RMC2012 (Access.mdb)
-นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม off line
15. 1 มิ.ย.62 -วิเคราะและออกแบบระบบ
-PHP, MySQL, และ phpMyAdmin เวอร์ชัน 2.5.10
-ประกอบด้วย 3 ตาราง pasadu,user_access,t_owner