รายชื่อสมาชิกที่พ้นสภาพ ประจำปี 2562
(วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มี.ค.2562)
สมาชิกรอการตรวจสอบ ปี2561
จำนวน 21 ท่าน [1][2]
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท สถานภาพ เลขสมาชิก ที่อยู่ วดป จ่ายเงิน วดป สมัคร ปี หมายเหตุ
21
นายบุญสนธิ์ แก้วคันโท
สามัญ พ้นสภาพ 9140 9 ม.10 ต.โนนค้อ 10 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
20
นางอรธันยา พันโท
สามัญ พ้นสภาพ 9296 80/1 ม.5 ต.เหล่ากวาง 10 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
19
นางสาวธัญญารัตน์ พันโท
สามัญ พ้นสภาพ 9297 80/1 ม.5 ต.เหล่ากวาง 10 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
18
นายธีรพัฒน์ ทองนาค
สามัญ พ้นสภาพ 182 175 ม.6 ต.โนนค้อ 20 ธ.ค. 60 21 ก.พ. 62 ไม่ครบ180วัน
17
นางปริญญาพัชร์ ทองนาค
สามัญ พ้นสภาพ 186 175 ม.6 ต.โนนค้อ 20 ธ.ค. 60 21 ก.พ. 62 ไม่ครบ180วัน
16
นายบุญมี ป้องกัน
สามัญ พ้นสภาพ 1203 48 ม.3 ต.บก 7 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
15
นางบังอร พื้นอินทร์
สามัญ พ้นสภาพ 1590 84 ม.12 ต.บก 12 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
14
นายบุญส่ง งอมสงัด
สามัญ พ้นสภาพ 1607 44 ม.12 ต.บก 12 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
13
นายทวีทรัพย์ จักสอง
สามัญ พ้นสภาพ 1872 12 ม.1 ต.บก 22 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
12
นางแก้วมณี เหลื่อมแก้ว
สามัญ พ้นสภาพ 3381 45 ม.2 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 21 ก.พ. 62 ไม่ครบ180วัน
11
นายมงคล คำชัย
สามัญ พ้นสภาพ 3572 50 ม.4 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
10
นายปรีชา ชูคำมั่น
สามัญ พ้นสภาพ 3817 47 ม.12 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
9
นางหมาย วงทอง
สามัญ พ้นสภาพ 4430 35 ม.18 ต.หนองกุง 29 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
8
นายอรรถชัย พังไกล
สามัญ พ้นสภาพ 4695 39 ม.4 ต.เหล่ากวาง 29 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
7
น.ส.กันต์ระพี สุขอ้วน
สามัญ พ้นสภาพ 5632 33 ม.1 ต.หนองกุง 3 ม.ค. 61 18 มี.ค. 56
6
นางวันเพ็ญ ผลไม้
สามัญ พ้นสภาพ 6076 74 ม.10 ต.โพธิ์ 3 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
5
นายศักดิ์สิทธิ์ ผลไม้
สามัญ พ้นสภาพ 6077 74 ม.10 ต.โพธิ์ 3 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
4
นางมลิวัลย์ ตามบุญ
สามัญ พ้นสภาพ 6636 44 ม.12 ต.บก 12 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
3
นายไพรวัลย์ แก้วเกตุศรี
สามัญ พ้นสภาพ 7564 31 ม.9 ต.บก 8 ก.พ. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
2
นางสร้อยสุดา โชตึก
สามัญ พ้นสภาพ 7590 216 ม.2 ต.บก 7 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน