รายชื่อสมาชิกที่พ้นสภาพ ประจำปี 2562
(วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มี.ค.2562)
สมาชิกรอการตรวจสอบ ปี2561
จำนวน 35 ท่าน [1][2]
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท สถานภาพ เลขสมาชิก ที่อยู่ วดป จ่ายเงิน วดป สมัคร ปี หมายเหตุ
35
นายบุญสนธิ์ แก้วคันโท
สามัญ พ้นสภาพ 9140 9 ม.10 ต.โนนค้อ 10 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
34
นายไชยเกียรติ บุญเกิ่ง
สามัญ พ้นสภาพ 9191 85 ม.12 ต.โนนค้อ 10 ม.ค. 61 25 ก.พ. 60
33
นางอรธันยา พันโท
สามัญ พ้นสภาพ 9296 80/1 ม.5 ต.เหล่ากวาง 10 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
32
นางสาวธัญญารัตน์ พันโท
สามัญ พ้นสภาพ 9297 80/1 ม.5 ต.เหล่ากวาง 10 ม.ค. 61 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
31
ส.ต.ท.สุทธนา เติมจิตร
สามัญ พ้นสภาพ 9830 5 ม.3 ต.หนองกุง 2 มี.ค. 61 2 มี.ค. 61
30
นางสมจิตร อินทร์สุข
สามัญ พ้นสภาพ 2502 59 ม.1 ต.โพธิ์ 5 ธ.ค. 59 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
29
นายธีรพัฒน์ ทองนาค
สามัญ พ้นสภาพ 182 175 ม.6 ต.โนนค้อ 20 ธ.ค. 60 21 ก.ค. 62 ไม่ครบ180วัน
28
นางปริญญาพัชร์ ทองนาค
สามัญ พ้นสภาพ 186 175 ม.6 ต.โนนค้อ 20 ธ.ค. 60 21 ก.ค. 62 ไม่ครบ180วัน
27
นายวิครุฑ แก่นลาภ
สามัญ พ้นสภาพ 825 260 ม.11 ต.โนนค้อ 5 ธ.ค. 59 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
26
นางณัฐนันท์ อุปสิทธิ์
สามัญ พ้นสภาพ 826 260 ม.11 ต.โนนค้อ 22 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
25
นายบุญมี ป้องกัน
สามัญ พ้นสภาพ 1203 48 ม.3 ต.บก 7 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
24
นางบังอร พื้นอินทร์
สามัญ พ้นสภาพ 1590 84 ม.12 ต.บก 12 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
23
นายบุญส่ง งอมสงัด
สามัญ พ้นสภาพ 1607 44 ม.12 ต.บก 12 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
22
นายสังวร ทรงทัน
สามัญ พ้นสภาพ 2274 126 ม.14 ต.บก 27 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
21
นายชัย เครือสิงห์
สามัญ พ้นสภาพ 3130 60 ม.11 ต.โพธิ์ 2 ธ.ค. 59 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
20
นางแก้วมณี เหลื่อมแก้ว
สามัญ พ้นสภาพ 3381 45 ม.2 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 21 ก.ค. 62 ไม่ครบ180วัน
19
นายมงคล คำชัย
สามัญ พ้นสภาพ 3572 50 ม.4 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
18
นางหวัน ชูคำพัน
สามัญ พ้นสภาพ 3816 47 ม.12 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
17
นายปรีชา ชูคำมั่น
สามัญ พ้นสภาพ 3817 47 ม.12 ต.หนองกุง 28 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน
16
นางหมาย วงทอง
สามัญ พ้นสภาพ 4430 35 ม.18 ต.หนองกุง 29 ธ.ค. 60 1 ม.ค. 13 ไม่ครบ180วัน