รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2561
แก้ไขข้อมูล
จำนวน 58 ท่าน [1][2][3][4]
ชื่อ-สกุล สถานบริการ ว/ด/ป เกิด
  นางบังอร โชติพันธ์   รพสต.โคกสะอาด
  18/ 12 /2509
  นางนวลลออง สิมณี   รพสต.โคกสะอาด
  3/ 9 /2524
  นางอัญชณา สมานพงษ์   รพสต.โคกสะอาด
  26/ 8 /2530
  นายนพคุณ สิมณี   รพสต.โคกสะอาด
  19/ 10 /2521
  นางกาญจนา บรรดาศักดิ์   รพสต.โคกสะอาด
  29/ 6 /2504
  น.ส.ลมัยภรณ์ บำเรอสงค์   รพสต.โคกสะอาด
  1/ 10 /2529
  นางนงคราญ คันศร   รพสต.หยอด
  28/ 8 /2509
  นางอุรชา ภูมิจงรักษ์   รพสต.หยอด
  14/ 7 /2516
  นางณัฐชยาธารี เกษีวามนตรี   รพสต.หยอด
  7/ 8 /2511
  นางวีระยา คำแสนหมื่น   รพสต.หยอด
  10/ 8 /2529
  นางประภาพร พูลสุขกนกกุล   รพสต.หยอด
  3/ 8 /2511
  นางวาสนา บุตรดีสุข   รพสต.หยอด
  20/ 8 /2517
  นางกาญจนา โคตรเจริญ   สสอ.โนนคูณ
  0/ 0 /2511