รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง
จำนวน 693 ท่าน [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]
กลับหน้าหลัก
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท สถานบริการ จังหวัด สถานะ
603
นายชัชนัย ติยะไทธาดา
ตลอดชีพ 199 ม.13 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
602
นางสาวมธุรส บุญใช้
ตลอดชีพ 120 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
601
นายปกรณ์เกียรติ พลฉิมพันธ์
ตลอดชีพ 789/24 ม.5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
600
นายอภิชาติ เจริญยุทธ
ตลอดชีพ 192 ม.11 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
599
นางแสงจันทร์ คุ้มไข่น้ำ
ตลอดชีพ 181/5 ม.5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000 นครราชสีมา
598
นางภมร หมั่นคำ
ตลอดชีพ 207 ม.3 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
597
นายณรงค์ เสือบุญ
ตลอดชีพ 97 ม.5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 นครราชสีมา
596
นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย
ตลอดชีพ 288/23 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
595
นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัย
ตลอดชีพ 317/1 ม.1 ต.พระทองคำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
594
นางศศิกาญจน์ ศรีพลกรัง
ตลอดชีพ 176 ม.4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
593
นายปักษา เสนาสังข์
ตลอดชีพ 123 ม.4 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
592
นางฐิติมา ศิริภาร์
ตลอดชีพ 92/2 ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 นครราชสีมา
591
นางเฉิดโฉม วงศ์อนันต์
ตลอดชีพ 91 ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
590
นายนิรุตติ พ่วงรอด
ตลอดชีพ 489 ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
589
นางประยูร ยุพิน
ตลอดชีพ 511/36 ม.2 ต.สุรนารี อเมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
588
พ.จ.อ.ประสาน ฉันทะประเสริฐ
ตลอดชีพ 587 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
587
นายประภาส จีบโพธิ์
ตลอดชีพ 83 ม.10 ต.หนองเหลือม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
586
นางเขมจิรา พานิชนอก
ตลอดชีพ 220 ถ.30กันยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
585
นางจรัมพร มลโมลี
ตลอดชีพ 203/56 ม.9 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
584
นายประสิทธิ์ บ่อสารคาม
ตลอดชีพ 459/2 ม.13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 นครราชสีมา
583
นางสาวพรรณงาม คูณจัตุรัส
ตลอดชีพ 343 ม.3 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30200 นครราชสีมา
582
นางสาวศิริมล กิ่มพะแก้ว
ตลอดชีพ 201/18 ม.2 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
581
นางสาวเบญจพันธ์ ปนิทานัง
ตลอดชีพ 36 ซ.ชมชื่น 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
580
นางสุชาดา ดีทองหลาง
ตลอดชีพ 692/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
579
นางฉวีวรรณ สะอาดถิ่น
ตลอดชีพ 614 ม.8 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
578
นางสาวจนาพร ไทยจิตร
ตลอดชีพ 7/64 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
577
นางสาวสมพิศ ชอบโนนลาว
ตลอดชีพ 305 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
576
นายสุรชัย พฤกษาพิสิฐ
ตลอดชีพ 768/2 ซ.เบญจรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
575
นายเอกชัย ชำนาญกลาง
ตลอดชีพ 268 ม.5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
574
นายวุฒิชัย อัจฉริยะเมธากูล
ตลอดชีพ 260 ซ.มิตรภาพ3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา