รายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง
จำนวน 693 ท่าน [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]
กลับหน้าหลัก
ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท สถานบริการ จังหวัด สถานะ
633
นายชัชวาล นามพลแสน
ตลอดชีพ 11 ม.1 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม นครพนม
632
นายนิรัญ จันทะพันธ์
ตลอดชีพ 5 ถ.ราชวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม นครพนม
631
นางนุคิด สาสอน
ตลอดชีพ 63 ม.1 ต.เรณูใต้ อ.เรณู จ.นครพนม นครพนม
630
นายอภิชาติ ขันตี
ตลอดชีพ 1/1 ม.1 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม นครพนม
629
นายทวี สุวรรณมาโจ
ตลอดชีพ 11/1 ม.6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
628
นางสมจิตร สุวรรณมาโจ
ตลอดชีพ 11/1 ม.6 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
627
นางเฉลียว ศรีหะมงคล
ตลอดชีพ 89 ม.8 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
626
นางสมพักตร์ พรหม
ตลอดชีพ 148/2 ม.15 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
625
นายพรชัย ไชยสุระ
ตลอดชีพ 94/2 ม.1 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
624
นายเทวฤทธิ์ เตียวสกุล
ตลอดชีพ 62 ม.5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
623
นายสมเกียรติ คำลี
ตลอดชีพ 69 ม.5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
622
นายประสิทธิ์ โกษาแสง
ตลอดชีพ 33 ม.1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม นครพนม
621
นางภิญญดา ธานี
ตลอดชีพ 73 ม.9 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นครพนม
620
นายชัชวาลย์ จุ่นหัวโทน
ตลอดชีพ 16/1 ม.6 9.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นครพนม
619
นางบุษบา สีนวล
ตลอดชีพ 99 ม.3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม นครพนม
618
นายชัชนัย ติยะไทธาดา
ตลอดชีพ 199 ม.13 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
617
นางสาวมธุรส บุญใช้
ตลอดชีพ 120 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
616
นายปกรณ์เกียรติ พลฉิมพันธ์
ตลอดชีพ 789/24 ม.5 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
615
นายอภิชาติ เจริญยุทธ
ตลอดชีพ 192 ม.11 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา
614
นางแสงจันทร์ คุ้มไข่น้ำ
ตลอดชีพ 181/5 ม.5 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 300000 นครราชสีมา
613
นางภมร หมั่นคำ
ตลอดชีพ 207 ม.3 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
612
นายณรงค์ เสือบุญ
ตลอดชีพ 97 ม.5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 นครราชสีมา
611
นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย
ตลอดชีพ 288/23 ม.10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
610
นายเสกสรร ตั้งชีพชูชัย
ตลอดชีพ 317/1 ม.1 ต.พระทองคำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
609
นางศศิกาญจน์ ศรีพลกรัง
ตลอดชีพ 176 ม.4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
608
นายปักษา เสนาสังข์
ตลอดชีพ 123 ม.4 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
607
นางฐิติมา ศิริภาร์
ตลอดชีพ 92/2 ม.8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 นครราชสีมา
606
นางเฉิดโฉม วงศ์อนันต์
ตลอดชีพ 91 ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
605
นายนิรุตติ พ่วงรอด
ตลอดชีพ 489 ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา
604
นางประยูร ยุพิน
ตลอดชีพ 511/36 ม.2 ต.สุรนารี อเมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา