รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2561
แก้ไขข้อมูล
จำนวน 58 ท่าน [1][2][3][4]
ชื่อ-สกุล สถานบริการ ว/ด/ป เกิด
  น.ส.สุนิตา สารบูรณ์   รพสต.หัวเหล่า
  9/ 5 /2525
  นางสุวิจักขณ์ ปัตถาสายธรรมสุข   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  26/ 6 /2501
  น.ส.กมลลักษณ์ พงษ์อารีย์   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  5/ 6 /2534
  นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  15/ 10 /2511
  สอ.หญิงอำพาพร พูลสุข   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  6/ 7 /2526
  นางลักษมี หวังสุข   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  13/ 8 /2511
  นางสุรีรัตน์ โสรส   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  20/ 12 /2518
  นางชนัดดา บัลลังก์   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  8/ 11 /2511
  น.ส.นวรัตน์ สะตะ   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  25/ 12 /2538
  นายทองสมุทร อ้อมแก้ว   รพสต.หนองกุง
  9/ 12 /2503
  นางสุกัลยา อินทร์หา   รพสต.หนองกุง
  18/ 12 /2518
  น.ส.ธิดารัตน์ พวงบุตร   รพสต.หนองกุง
  13/ 12 /2533
  นายอภิวัฒน์ แสนวงษ์   รพสต.หนองกุง
  13/ 3 /2536
  น.ส.ชรินรัตน์ ศรีนวล   รพสต.หนองกุง
  12/ 0 /2524
  นางหอม คำไชย   รพสต.หนองกุง
  25/ 2 /2501