รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2561
แก้ไขข้อมูล
จำนวน 58 ท่าน [1][2][3][4]
ชื่อ-สกุล สถานบริการ ว/ด/ป เกิด
  น.ส.จิราภรณ์ เพชรจิตร์   รพสต.หนองมะเกลือ
  8/ 11 /2531
  นางวิลาวรรณ ค่ำจุน   รพสต.หนองมะเกลือ
  27/ 5 /2515
  นางคำนาง ป้องกัน   รพสต.หนองมะเกลือ
  7/ 8 /2510
  นางสุวรรณา แก้วสุข   รพสต.เหล่าเสน
  1/ 11 /2502
  นางพิมพ์ลดา สีดาฐิติวัฒน์   รพสต.เหล่าเสน
  31/ 1 /2513
  น.ส.ษารินทร์ สิงห์สวัสดิ์   รพสต.เหล่าเสน
  17/ 12 /2515
  น.ส.วิชุดา ชิณวงค์   รพสต.เหล่าเสน
  0/ 0 /2538
  น.ส.จิรประภา โพธิ์ศรี   รพสต.เหล่าเสน
  4/ 4 /2536
  นางปทิตตา มุขขันธ์   รพสต.เหล่าเสน
  16/ 7 /2510
  น.ส.พิจิตร สีดา   รพสต.เหล่าเสน
  17/ 1 /2520
  นางปราณี พุทธวงค์   รพสต.เหล่าเสน
  26/ 12 /2519
  นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์   รพสต.หัวเหล่า
  21/ 1 /2516
  นางภิญญลักษณ์ ชัยศรีเศวตโชติ   รพสต.หัวเหล่า
  31/ 7 /2513
  นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์   รพสต.หัวเหล่า
  10/ 8 /2517
  นางบุญชนิต ยอดพายุ   รพสต.หัวเหล่า
  5/ 7 /2511