รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2561
แก้ไขข้อมูล
จำนวน 58 ท่าน [1][2][3][4]
ชื่อ-สกุล สถานบริการ ว/ด/ป เกิด
  นายธีรศักดิ์ แย้มศรี   สสอ.โนนคูณ
  25/ 6 /2509
  นายธนสิทธิ์ สุจริตภักดี   สสอ.โนนคูณ
  24/ 11 /2518
  นางสุวคนธ์ โภคา   สสอ.โนนคูณ
  4/ 5 /2501
  น.ส.พรพรรณ ผิวผ่าน   สสอ.โนนคูณ
  0/ 0 /2506
  น.ส.อัจฉรินทร์ กิ่งบุตรโคตร   สสอ.โนนคูณ
  27/ 6 /2528
  น.ส.สุภาวิณี สังสัมฤทธิ์   สสอ.โนนคูณ
  2/ 6 /2530
  นายสุริวัฒน์ คำนนทวีชัย   สสอ.โนนคูณ
  28/ 7 /2532
  น.ส.น้ำฝน พนารินทร์   สสอ.โนนคูณ
  12/ 5 /2525
  นายณภทัร จุลทัศน์   รพสต.โนนค้อ
  3/ 12 /2517
  นางเสาวณีย์ คำจันทร์ลา   รพสต.โนนค้อ
  3/ 7 /2521
  น.ส.ปริศนา พรมมาสุข   รพสต.โนนค้อ
  4/ 11 /2532
  นางพิกุลทอง เฉียงขวา   รพสต.หนองมะเกลือ
  0/ 4 /2504
  นางสุพิชฌาย์ วราพุฒ   รพสต.หนองมะเกลือ
  23/ 1 /2518
  นางสุภาพร คงธาดากุล   รพสต.หนองมะเกลือ
  2/ 4 /2526
  นายชุติพันธ์ พลอยพันธ์   รพสต.หนองมะเกลือ
  31/ 9 /2533