รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2562
จำนวน 54 ท่าน [1][2][3]
ที่ ชื่อ-สกุล สถานบริการ ตำแหน่ง
  14   นางบังอร โชติพันธ์   รพสต.โคกสะอาด
  ผอ.รพสต.โคกสะอาด
  13   นางนวลลออง สิมณี   รพสต.โคกสะอาด
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  12   นายนพคุณ สิมณี   รพสต.โคกสะอาด
  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
  11   นางอัญชณา สมานพงษ์   รพสต.โคกสะอาด
  จพ.ทันตสาธารณสุข
  10   นางลมัยภรณ์ บำเรอสงค์   รพสต.โคกสะอาด
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  9   นางกาญจนา บรรดาศักดิ์   รพสต.โคกสะอาด
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  8   นางนงคราญ คันศร   รพสต.หยอด
  ผอ.รพสต.หยอด
  7   นางอุรชา ภูมิจงรักษ์   รพสต.หยอด
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  6   นางณัฐชยาธารี เกษีวามนตรี   รพสต.หยอด
  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
  5   นางกันตินันท์ เรืองชัยภักดิ์   รพสต.หยอด
  พยาบาลวิชาชีพ
  4   น.ส.ณฐวรรณ พิมพ์โคตร   รพสต.หยอด
  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)
  3   นางประภาพร พูลสุขกนกกุล   รพสต.หยอด
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  2   นางวาสนา บุตรดีสุข   รพสต.หยอด
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  1   นางกาญจนา โคตรเจริญ   รพสต.หยอด
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข