รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2562
จำนวน 54 ท่าน [1][2][3]
ที่ ชื่อ-สกุล สถานบริการ ตำแหน่ง
  34   นางปทิตตา มุขขันธ์   รพสต.เหล่าเสน
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  33   นางปราณี พุทธวงค์   รพสต.เหล่าเสน
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  32   นางพิจิตร สีดา   รพสต.เหล่าเสน
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  31   นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์   รพสต.หัวเหล่า
  ผอ.รพสต.หัวเหล่า
  30   นางภิญญลักษณ์ ชัยศรีเศวตโชติ   รพสต.หัวเหล่า
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  29   นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์   รพสต.หัวเหล่า
  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
  28   นางบุญชนิต ยอดพายุ   รพสต.หัวเหล่า
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  27   น.ส.สุนิตา สารบูรณ์   รพสต.หัวเหล่า
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  26   น.ส.กมลลักษณ์ พงษ์อารีย์   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  พยาบาลวิชาชีพ
  25   นายเสกสิทธิ์ จงรักษ์   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
  24   ส.อ.หญิง อำภาพร พูลสุข   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  จพ.ทันตสาธารณสุข
  23   น.ส.นวรัตน์ สะตะ   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  พยาบาล
  22   นางลักษมี หวังสุข   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  21   นางสุรีรัตน์ โสรส   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  20   นางชนัดดา บัลลังก์   รพสต.ทุ่งรวงทอง
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  19   นายทองสมุทร อ้อมแก้ว   รพสต.หนองกุง
  ผอ.รพสต.ทุ่งรวงทอง
  18   นางสุกัลยา อินทร์หา   รพสต.หนองกุง
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  17   นางธิดารัตน์ สายทอง   รพสต.หนองกุง
  จพ.สาธารณสุข
  16   นายอภิวัฒน์ แสนวงษ์   รพสต.หนองกุง
  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
  15   น.ส.ชรินรัตน์ ศรีนวล   รพสต.หนองกุง
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข