รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.โนนคูณ ปีงบประมาณ 2562
จำนวน 54 ท่าน [1][2][3]
ที่ ชื่อ-สกุล สถานบริการ ตำแหน่ง
 1  นายธีรศักดิ์ แย้มศรี  สสอ.โนนคูณ
 สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ
 2  นายอธิวัฒน์ วราพุฒ  สสอ.โนนคูณ
 ผช.สาธารณสุขอำเภอ
 3  นายสุริวัฒน์ คำนนท์ทวีชัย  สสอ.โนนคูณ
 นวก.สาธารณสุข
 4  น.ส.จิณัฐตา ผิวผ่าน  สสอ.โนนคูณ
 นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
 5  น.ส.น้ำฝน พนารินทร์  สสอ.โนนคูณ
 ลูกจ้าง
 6  นายณภัทร จุลทัศน์  รพสต.โนนค้อ
 ผอ.รพสต.โนนค้อ
 7  นางเสาวณีย์ คำจันทร์ลา  รพสต.โนนค้อ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 8  น.ส.ปริศนา พรมมาสุข  รพสต.โนนค้อ
 จพ.สาธารณสุข
 9  นางพิกุลทอง เฉียงขวา  รพสต.หนองมะเกลือ
 ผอ.รพสต.หนองมะเกลือ
 10  นางสุพิชฌาย์ วราพุฒ  รพสต.หนองมะเกลือ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 11  นายชุติพันธ์ พลอยพันธ์  รพสต.หนองมะเกลือ
 นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
 12  นางสุภาพร คงธาดากุล  รพสต.หนองมะเกลือ
 จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
 13  นางคำนาง ป้องกัน  รพสต.หนองมะเกลือ
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 14  นางวิลาวรรณ ค่ำจุน  รพสต.หนองมะเกลือ
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 15  น.ส.ษารินทร์ สิงห์สวัสดิ์  รพสต.เหล่าเสน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 16  นางพิมพ์ลดา สีดาฐิติวัฒน์  รพสต.เหล่าเสน
 นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
 17  น.ส.จิรประภา โพธิ์ศรี  รพสต.เหล่าเสน
 จพ.ทันตสาธารณสุข
 18  น.ส.วิชุดา ชิณวงค์  รพสต.เหล่าเสน
 พยาบาล
 19  นางปทิตตา มุขขันธ์  รพสต.เหล่าเสน
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 20  นางปราณี พุทธวงค์  รพสต.เหล่าเสน
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข