ชื่อ - นามสกุล :นางอุรชา ภูมิจงรักษ์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.หยอด
ปฏิบัติหน้าที่ :