ชื่อ - นามสกุล :ส.อ.หญิง อำภาพร พูลสุข
ตำแหน่ง :จพ.ทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.ทุ่งรวงทอง
ปฏิบัติหน้าที่ :