ชื่อ - นามสกุล :นางภิญญลักษณ์ ชัยศรีเศวตโชติ
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : รพสต.หัวเหล่า
ปฏิบัติหน้าที่ :