ชื่อ - นามสกุล :นายธีรศักดิ์ แย้มศรี
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ
ปฏิบัติงาน :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด : สสอ.โนนคูณ
ปฏิบัติหน้าที่ :