ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.59   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ต.ค.60
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค.60   ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ย.60
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มี.ค.-พ.ค.60   ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ธ.ค.60
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 มิ.ย.-ก.ค.60   ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ม.ค.61
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ส.ค.-ก.ย.60   ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ก.พ.61