ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
38 รพสต.หยอด ด.ช.ชิษณุพงษ์ ชุมหิรัญ 79ม.ต.เหล่ากวาง 3 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 DF Viral infect รพ.โนนคูณ นงคราญ
37 รพสต.หนองกุง นายภีรภัทร อาจกล้า 9ม.2ต.หนองกุง 27 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 DF รพ.โนนคูณ
36 รพสต.เหล่าเสน ด.ญ.พัชรินทร์ เชื้อชม ม.17ต.บก 19 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 r/o DF Acute Bronchitis รพ.โนนคูณ พิมพ์ลดา
35 รพสต.เหล่าเสน ด.ช.ภูวนัฐ เหลื่อมล้ำ 127ม.2ต.บก 15 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 DF DF รพ.กันทรารมย์ พิมพ์ลดา
34 รพ.โนนคูณ นส.กัญญวรา สิริพัชราภาพงศ์ ม.15ต.โนนค้อ 3 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 Viral infect Bronchitis รพ.โนนคูณ ธัญญารัตน์
33 รพสต.โนนค้อ นายสมชาย ชาวเวียง 99/1ม.5ต.โนนค้อ 1 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 DHF DHF รพ.สปส. ณภัทร
32 รพสต.หนองกุง นายสุวิทย์ ชัยนคร 66ม.12ต.หนองกุง 4 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 r/o DF AFI รพ.โนนคูณ ทองสมุทร
31 รพสต.หัวเหล่า ด.ช.ปริญญา คำสียา 76ม.15ต.บก 1 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 Viral infect Viral infect รพ.โนนคูณ พัฒนะชัย
30 รพสต.หนองกุง ดญ.ปัทมวรรณ บุราไกร 22ม.3ต.หนองกุง 27 มิ.ย. 61 2 ก.ค. 61 Viral infect Viral infect รพ.โนนคูณ ทองสมุทร
29 รพสต.หนองกุง ดญ.ณัฐวิภา อัมภรัตน์ 18ม.2ต.หนองกุง 27 มิ.ย. 61 2 ก.ค. 61 r/o DF AFI รพ.โนนคูณ ทองสมุทร
28 รพสต.โนนค้อ นายต้นตระการ หล้าบุตร 64ม.5ต.โนนค้อ 22 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61 r/o DF DHF รพ.โนนคูณ ณภัทร
27 รพสต.ทุ่งรวงทอง ดช.นาวิน บุตร 11ม.11ต.โพธิ์ 12 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 DF DF รพ.กันทรารมย์ อำภาพร
  Records 1 to 12 of 38