ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
************************************************************************************************************
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ ผู้รับ
96 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.คณิศร แซ่ฉั่ว ม.10ต.โพธิ์ 13 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 HFM HFM ทองสมุทร
95 รพสต.เหล่าเสน ด.ญ.พิชญธิดา จินดาราช ม.12ต.บก 12 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 HFM HFM พิมพ์ลดา
94 รพสต.เหล่าเสน ด.ญ.นภัสสร เปยแย้ม ม.2ต.บก 11 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 r/o df r/o df พิมพ์ลดา
98 รพสต.หยอด ด.ช.ศราวุธ ขันทอง ม.5ต.เหล่ากวาง 6 ส.ค. 62 8 ส.ค. 62 viral infect viral infect ณภัทร
93 รพสต.โคกสะอาด ด.ช.ณัฐฎกร ปัททุม ม.16ต.หนองกุง 2 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62 r/o df viral infect นพคุณ
92 รพสต.หยอด ด.ญ.กาญจนพร สาระบัว ม.4ต.เหล่ากวาง 29 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62 r/o df r/o df นงคราญ
91 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.กนกวรรณ สุภนามัย ม.4ต.โพธิ์ 21 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
63 รพสต.หยอด นายณัฏฐกรณ์ ไชยเกิด ม.6ต.เหล่ากวาง 20 ก.ค. 62 20 ก.ค. 62 scrup tyfus scrup tyfus นงคราญ
64 รพสต.หยอด น.ส.ธัญญา อัมพรศรี ม.3ต.เหล่ากวาง 20 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 r/o df r/o df นงคราญ
97 รพสต.ทุ่งรวงทอง นางประคอง บุญเชิญ ม.4ต.โพธิ์ 19 ก.ค. 62 27 ก.ค. 62 df DF ทองสมุทร
62 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ปรียานุช ยิ้มศรีจันทร์ ม.4ต.โพธิ์ 17 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
65 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.ชำนาญ กิ่งวงษา ม.3ต.โพธิ์ 14 ก.ค. 62 16 ก.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
  Records 1 to 12 of 98