ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
************************************************************************************************************
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ ผู้รับ
119 รพสต.ทุ่งรวงทอง นางสาวณัฐชญาภรณ์ คำศรี ม.8 ต.โนนค้อ 28 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 df DF ทองสมุทร
118 รพสต.ทุ่งรวงทอง ดช.อภิรัชย์ ไกรษี ม.1 ต.โพธิ์ 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
117 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.สุรชาติ สิงห์ซอม ม.2 ต.โพธิ์ 6 พ.ย. 62 9 พ.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
115 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.อัจฉริยา วรบุญยา ม.10 ต.โพธิ์ 29 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
116 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.หนึ่งฤทัย ภูตะอินทร์ ม.12 ต.โพธิ์ 26 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
111 รพสต.ทุ่งรวงทอง นายปิยะ พับเพลิง ม.12 ต.โพธิ์ 16 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
110 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.ภูริทัต คำมาตย์ ม.10 ต.โพธิ์ 13 ต.ค. 62 13 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
112 รพสต.หนองมะเกลือ ด.ช.ไรวิน พงษ์อ่อน ม.20 ต.โนนค้อ 13 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 r/o df r/o df ชุติพันธ์
113 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ชวัลกร หอขุนทด ม.10 ต.โพธิ์ 13 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
109 รพสต.โคกสะอาด ด.ช.เตชิน วงค์สาคำ ม.16 ต.หนองกุง 28 ก.ย. 62 28 ก.ย. 62 HFM HFM นพคุณ
114 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ณัฐชยา พลายงาม ม.10 ต.โพธิ์ 27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
108 รพสต.หยอด ด.ช.พีรพัฒน์ วิลาวัลย์ ม.3 ต.เหล่ากวาง 15 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 df DF นงคราญ
  Records 1 to 12 of 119