ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
41 รพสต.ทุ่งรวงทอง นายณรงค์ สิงห์ซอม 94ม.1ต.โพธิ์ 22 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 r/o lepto Leptospirosis
42 รพสต.หยอด นายสัญญา สาระบัว 30ม.4ต.เหล่ากวาง 18 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 r/o lepto Leptospirosis
39 รพสต.หนองกุง ผผผ 12ม.6ต.หนองกุง 2 มี.ค. 62 2 มี.ค. 62 DF DF รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
40 รพสต.เหล่าเสน ปปป ม.ต.บก 3 ก.พ. 62 4 ก.พ. 62 DF DF พิมพ์ลดา
38 รพสต.หยอด ด.ช.ชิษณุพงษ์ ชุมหิรัญ 79ม.ต.เหล่ากวาง 3 ส.ค. 61 5 ส.ค. 61 DF Viral infect รพ.โนนคูณ นงคราญ
37 รพสต.หนองกุง นายภีรภัทร อาจกล้า 9ม.2ต.หนองกุง 27 ก.ค. 61 29 ก.ค. 61 DF รพ.โนนคูณ
36 รพสต.เหล่าเสน ด.ญ.พัชรินทร์ เชื้อชม ม.17ต.บก 19 ก.ค. 61 21 ก.ค. 61 r/o DF Acute Bronchitis รพ.โนนคูณ พิมพ์ลดา
35 รพสต.เหล่าเสน ด.ช.ภูวนัฐ เหลื่อมล้ำ 127ม.2ต.บก 15 ก.ค. 61 17 ก.ค. 61 DF DF รพ.กันทรารมย์ พิมพ์ลดา
32 รพสต.หนองกุง นายสุวิทย์ ชัยนคร 66ม.12ต.หนองกุง 4 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 r/o DF AFI รพ.โนนคูณ ทองสมุทร
34 รพ.โนนคูณ นส.กัญญวรา สิริพัชราภาพงศ์ ม.15ต.โนนค้อ 3 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 Viral infect Bronchitis รพ.โนนคูณ ธัญญารัตน์
31 รพสต.หัวเหล่า ด.ช.ปริญญา คำสียา 76ม.15ต.บก 1 ก.ค. 61 5 ก.ค. 61 Viral infect Viral infect รพ.โนนคูณ พัฒนะชัย
33 รพสต.โนนค้อ นายสมชาย ชาวเวียง 99/1ม.5ต.โนนค้อ 1 ก.ค. 61 6 ก.ค. 61 DHF DHF รพ.สปส. ณภัทร
  Records 1 to 12 of 42