ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
51 รพสต.หยอด ดญ.อุสามณี เกษศรี ม.7ต.เหล่ากวาง 2 มิ.ย. 62 4 มิ.ย. 62 DF DF รพ.โนนคูณ ธัญญรัตน์
50 รพสต.หยอด ด.ช.นนทชัย สังสัมฤทธิ์ ม.9ต.เหล่ากวาง 26 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 DF DF รพ.โนนคูณ นงคราญ
47 รพสต.หยอด ดญ.ชุติมา ไชยโคตร ม.2ต.เหล่ากวาง 18 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ ณฐวรรณ
48 รพสต.หยอด นส.อุดร พงษ์อารีย์ ม.5ต.เหล่ากวาง 18 พ.ค. 62 26 พ.ค. 62 viral infect viral infect รพ.โนนคูณ ณฐวรรณ
46 รพสต.หยอด ดช.สันติภาพ มากสุข ม.2ต.เหล่ากวาง 14 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ ณฐวรรณ
44 รพสต.หยอด ด.ช.พีระพัฒน์ เบ้าคำ ม.2ต.เหล่ากวาง 6 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ นงคราญ
45 รพสต.หยอด ด.ญ.วรัญญา ก้อนทอง ม.2ต.เหล่ากวาง 6 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 r/o df r/o df รพ.โนนคูณ นงคราญ
43 รพสต.โคกสะอาด นายทิน จงหาญ ม.18ต.หนองกุง 1 พ.ค. 62 1 พ.ค. 62 DF DF รพ.โนนคูณ บังอร
41 รพสต.ทุ่งรวงทอง นายณรงค์ สิงห์ซอม ม.1ต.โพธิ์ 22 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 r/o lepto Leptospirosis รพ.โนนคูณ กมลลักษณ์
42 รพสต.หยอด นายสัญญา สาระบัว ม.4ต.เหล่ากวาง 18 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 r/o lepto Leptospirosis รพ.โนนคูณ นงคราญ
39 รพสต.หนองกุง ด.ญ.อัญรินทร์ ทองเนตร ม.15ต.หนองกุง 20 ก.พ. 62 23 ก.พ. 62 r/o DF DF รพ.โนนคูณ บังอร
40 รพสต.เหล่าเสน ปปป ม.ต.บก 3 ก.พ. 62 4 ก.พ. 62 DF DF รพ.โนนคูณ พิมพ์ลดา
  Records 1 to 12 of 51