ข้อมูลสมาชิก ณ
1. สมาชิกทั้งหมด 10250 คน (เสียชีวิต 330 คน พ้นสภาพ 135 คน)
   1.1 ข้อมูลปี2561 รายใหม่ 558 คน เสียชีวิต 52 คน พ้นสภาพ 17 คน
   1.2 ข้อมูลปี2562 รายใหม่ 444 คน เสียชีวิต 22 คน พ้นสภาพ 0 คน
2. ปี2562 จ่ายเงินแล้ว 9833 คน คงเหลือ 87 คน