ข้อมูลสมาชิก ณ
1.ทั้งหมด 10066 คน (เสียชีวิต 303 คน พ้นสภาพ 119 คน) คงเหลือ 9631 คน
   1.1 ข้อมูลปี2561 รายใหม่ 558 คน เสียชีวิต 52 คน พ้นสภาพ 13 คน
   1.2 ข้อมูลปี2562 รายใหม่ 196 คน เสียชีวิต 3 คน พ้นสภาพ 0 คน
2.จ่ายเงินแล้ว 5130 คน คงเหลือ 4501 คน