ข้อมูลสมาชิก ณ
1. สมาชิกทั้งหมด จำนวน 10656 คน แยกตามสถานภาพ :
    (1.1) เสียชีวิต 352 คน    (1.2) พ้นสภาพ 138 คน    (1.3) สิ้นสุด 3 คน
    (1.4) ให้ออก 3 คน         (1.5) ลาออก 1 คน
**** สมาชิกคงเหลือ 10159 คน*****
2. การชำระเงินประจำปี
   2.1 ปี2561 รายใหม่ 557 คน เสียชีวิต 52 คน พ้นสภาพ 18 คน
   2.2 ปี2562 รายใหม่ 525 คน เสียชีวิต 40 คน พ้นสภาพ 42 คน
      2.2.1 จ่ายเงินแล้ว 9811 คน
      2.2.2 ค้างชำระ 42 คน
      2.2.3 รอการตรวจสอบ 318 คน
รายชื่อผู้ค้างชำระ