หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว ยังไม่จ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา สมาชิกเสียชีวิต รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
รายชื่อผู้ชำระเงินประจำปี 2562
วันที่ :  
จ่ายเงิน 5130 คน ตรวจสอบแล้ว 4642 คน ยังไม่ตรวจสอบ 488 คน
รายใหม่ 196 คน รายเก่า 4934 คน ( =รอการตรวจสอบ, =จ่ายเงินแล้ว, =รายใหม่ )
ที่   ชื่อ-สกุล   เลขสมาชิก   สถานะ   หมู่   ตำบล   จ่ายเงิน62   วันสมัคร   ผู้ส่ง   ตรวจสอบ
1  นางบุญสิงห์ สว่างวัน  3204  คงอยู่  13  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 ดวงจันทร์ ไชยรัตน์
2  นายทองคำ พงษ์เกษ  6094  คงอยู่  13  โพธิ์
21 ก.พ. 62
25 เม.ย. 56  ดวงจันทร์ ไชยรัตน์
3  นางฉลวย ลีลา  3202  คงอยู่  13  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 ดวงจันทร์ ไชยรัตน์
4  นายเพียร ลีลา  3193  คงอยู่  13  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 ดวงจันทร์ ไชยรัตน์
5  นางศิริวรรณ พิมพ์สมาน  5529  คงอยู่  15  โนนค้อ
21 ก.พ. 62
 พายัพ ณภัทรหนองบัว
6  นายสมสิทธิ์ พิมพ์สมาน  5554  คงอยู่  15  โนนค้อ
21 ก.พ. 62
 พายัพ ณภัทรหนองบัว
7  นายจำรัส ทัดเทียม  1712  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
8  นายถาวร พื้นพรม  1743  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
9  นายศุภกฤต เหล็กเพชร  6280  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
11 มี.ค. 56  นวลจันทร์ บุญชาลี
10  น.ส.ชุน สาประวัตร์  10106  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62  นวลจันทร์ บุญชาลี
11  นางมนต์ นามโคตร  1736  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
12  นางสำราญ สิมาขันธ์  1732  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
13  นายวชิรสรณ์ คำมูล  1773  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
14  นางบัวพันธ์ รองสุพรรณ  6279  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
11 มี.ค. 56  นวลจันทร์ บุญชาลี
15  นายสมัย รองสุพรรณ  6278  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
11 มี.ค. 56  นวลจันทร์ บุญชาลี
16  นายสมดอน รองสุพรรณ  1766  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
17  นายทองซุน บุญชาลี  1718  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
18  นางสงวน คำแสนหมื่น  1739  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
19  นางบุญกอง พร้อมพรม  1738  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
20  น.ส.มยุรี เกษศรี  6659  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
21  นางปราศรัย ศรีรักษา  1706  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
22  นายเหล็ก เกษศรี  6657  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
23  นายนรินทร์ มุขขันธ์  6655  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
24  นายแบน แสนหมื่น  1740  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
25  นายสำรอง แสงหิรัญ  1735  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
26  นายสงวน รองสุพรรณ  10102  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
3 มี.ค. 61  นวลจันทร์ บุญชาลี
27  นายคำภู พูลทา  10103  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
5 มี.ค. 61  นวลจันทร์ บุญชาลี
28  นางเริ่ม บุตรตะ  6663  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
29  นายปริยวิศว์ มุขขันธ์  6654  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
30  นางถนอม รองสุพรรณ  1765  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
31  นายบุญจันทร์ ทางทอง  1771  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
32  นางบัวทอง ทางทอง  1770  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
33  นางสารดา เหล็กเพชร  6281  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
11 มี.ค. 56  นวลจันทร์ บุญชาลี
34  นางประไพ ภูมะลี  1733  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
35  น.ส.สุภาดา เกษศรี  1772  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
36  นายชิษนุพงศ์ ไชยพิมพ์  1710  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
37  นายพุฒ นามโคตร  1768  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
38  นายสมชาย สุนทรเกษตร  10105  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
10 มี.ค. 61  นวลจันทร์ บุญชาลี
39  นายปรีชา วงค์คำดี  1759  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
40  นางคำพอง สาลี  1760  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
41  นางสมาน คูหา  1708  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
42  นางสังวาลย์ ทัดเทียม  1729  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
43  นายทองคำ สิมาขันธ์  1728  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
44  นายทองคำ แฝงทอง  1724  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
45  นางจันตา บุญสาร  6656  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
46  นางคำภู แฝงทอง  1723  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
47  นางวาสนา ชมชื่น  1722  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
48  นายสมพร ชมชื่น  1721  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
49  นางคำหล้า สิมาขันธ์  1730  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
50  นายสมชาย มุขขันธ์  1717  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
51  นางปทิตตา สิมาขันธ์  1716  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
52  นางหนูเพียร ทัดเทียม  1713  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
53  นางจิราวัฒน์ ไชยพิมพ์  1711  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
54  นายฉลอง คูหา  1707  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
55  น.ส.สุกฤตา เหล็กเพชร  8078  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
1 มี.ค. 58  นวลจันทร์ บุญชาลี
56  นางสีกา เขียวอ่อน  7638  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
23 ม.ค. 57  นวลจันทร์ บุญชาลี
57  นายสุวัฒนา ทองทวี  7636  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
28 เม.ย. 57  นวลจันทร์ บุญชาลี
58  นายบุญเยี่ยม ทองทวี  7635  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
28 เม.ย. 57  นวลจันทร์ บุญชาลี
59  นายเสาวโรจน์ สอยโว  7634  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
29 เม.ย. 57  นวลจันทร์ บุญชาลี
60  นางณัฐภัสสร คำมูล  1752  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
61  นางบุญเรียม ไชยชนะ  6658  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
62  นายประพิน ประกอบกุล  8086  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
22 เม.ย. 58  นวลจันทร์ บุญชาลี
63  นายประไพ ทัดเทียม  7641  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
24 ก.พ. 57  นวลจันทร์ บุญชาลี
64  นางสมาน โทนกิตติ  7639  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
13 ก.พ. 57  นวลจันทร์ บุญชาลี
65  น.ส.คำกอง รองสุพรรณ  1776  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
 นวลจันทร์ บุญชาลี
66  นายคำจวน อินทร์สุข  8079  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
1 มี.ค. 58  นวลจันทร์ บุญชาลี
67  น.ส.นารี งามใสย  8629  คงอยู่  13  บก
21 ก.พ. 62
10 มี.ค. 59  นวลจันทร์ บุญชาลี
68  นายสมพงษ์ บุตรก่าน  11476  คงอยู่  7  บก
21 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62  เวียงคำ เทนโสภา
69  นายบัวลี บุตรก่าน  11475  คงอยู่  7  บก
21 ก.พ. 62
20 ก.พ. 62  เวียงคำ เทนโสภา
70  นางบานเย็น ใจมิตร  7665  คงอยู่  12  โนนค้อ
21 ก.พ. 62
27 ก.พ. 57  เวียงคำ เทนโสภา
71  นายอาคม ใจมิตร  7664  คงอยู่  12  โนนค้อ
21 ก.พ. 62
27 ก.พ. 57  เวียงคำ เทนโสภา
72  นายฉวี จันทร์ตั้ง  11474  คงอยู่  6  โพธิ์
21 ก.พ. 62
14 ก.พ. 62  อรทัย สังคะสาย
73  นายวีนัด ป้องขันธ์  6037  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
10 ก.พ. 56  อรทัย สังคะสาย
74  น.ส.บัวลี ศรีรักษา  7791  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
24 มี.ค. 57  อรทัย สังคะสาย
75  นางจารุวรรณ ทีธรรม  10123  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
25 มี.ค. 61  อรทัย สังคะสาย
76  นางทำนอง แสนซื่อ  2930  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
77  นายบุญฮู้ แสนชื่อ  2885  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
78  นางสำรอง ศรีรักษา  2934  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
79  นางสาวสุวรรณ โพธิ์ชัย  10122  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
20 มี.ค. 61  อรทัย สังคะสาย
80  นางลิตร สุทาบุญ  6889  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
81  นายสมานศักดิ์ สุทาบุญ  6890  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
82  นายหัด เชื้อทอง  2929  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
83  นางคำมี นนท์สุข  8782  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
4 เม.ย. 59  อรทัย สังคะสาย
84  นางอุไรลักษณ์ สารภาพ  6047  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
15 มี.ค. 56  อรทัย สังคะสาย
85  นายสุริยันต์ สารภาพ  6048  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
18 มี.ค. 56  อรทัย สังคะสาย
86  นางสาวสุนิสา โพธิ์กุล  2924  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
87  นายสำราญ โพธิ์กุล  2943  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
88  นายบุญช่วย สารภาพ  2897  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
89  นายสีนวล สารภาพ  2887  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
90  นางสมปอง สารภาพ  2906  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
20 เม.ย. 60  อรทัย สังคะสาย
91  นางอรทัย สังคะสาย  2883  คงอยู่  7  โพธิ์
21 ก.พ. 62
 อรทัย สังคะสาย
92  นายทองเหรียญ ธนที  9489  คงอยู่  12  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
 สราวุฒิ สีเหลี่ยม พัฒนะชัย
93  นางไพบูรณ์ โพธิ์ขาว  11473  คงอยู่  12  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
22 ม.ค. 62  สราวุฒิ สีเหลี่ยม
94  นายคำนึง โพธิ์ขาว  11472  คงอยู่  12  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
2 ม.ค. 62  สราวุฒิ สีเหลี่ยม
95  นางสุพัตตรา นาลาด  11471  คงอยู่  12  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
30 ม.ค. 62  สราวุฒิ สีเหลี่ยม
96  นางคำ ศรีสุวรรณ  4952  คงอยู่  9  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
 สราวุฒิ สีเหลี่ยม
97  นางกนกพร สังกะสาย  9194  คงอยู่  9  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
22 ก.พ. 60  สราวุฒิ สีเหลี่ยม
98  นางลำดวน ขาวสลับ  4942  คงอยู่  9  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
 สราวุฒิ สีเหลี่ยม
99  นายวอน ขาวสลับ  4943  คงอยู่  9  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
 สราวุฒิ สีเหลี่ยม
100  นายบุญศรี เหล่าแค  4658  คงอยู่  3  เหล่ากวาง
21 ก.พ. 62
 สุมาลี บัวลา