หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา สมาชิกเสียชีวิต รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
รายชื่อผู้ชำระเงินประจำปี 2562
วันที่ :  
จ่ายเงิน 9833 คน ตรวจสอบแล้ว 9212 คน ยังไม่ตรวจสอบ 621 คน
รายใหม่ 410 คน รายเก่า 9423 คน ( =รอการตรวจสอบ, =จ่ายเงินแล้ว, =รายใหม่ )
ที่   ชื่อ-สกุล   เลขสมาชิก   หมู่   บ้าน   ตำบล   วันสมัคร   วันส่งเงิน   ผู้นำส่ง   ตรวจสอบ
1  นายสุริยา บุตรดา  8812  1  หนองสนม  เหล่ากวาง 3 พ.ค. 59
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
2  นายประดิษฐ์ บุตรดา  4495  1  หนองสนม  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
3  นางประทอม บุตรดา  4490  1  หนองสนม  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
4  นายสวัสดิ์ บุญให้  6157  1  หนองสนม  เหล่ากวาง 23 เม.ย. 56
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
5  นายทวีศักดิ์ ศรีอักษร  4542  1  หนองสนม  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
6  นางรัศมี ศรีอักษร  4529  1  หนองสนม  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
7  นายไหล ทราธร  4502  1  หนองสนม  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
8  นายยอด ทราธร  4501  1  หนองสนม  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ประทอม บุตรดา
9  นางทองทิพย์ สาระบัว  7169  4  หนองตลาด  เหล่ากวาง 1 ม.ค. 13
19 เม.ย. 62
 ราตรี โสพัฒน์
10  นายหนูสงค์ สาระบัว  4690  4  หนองตลาด  เหล่ากวาง
19 เม.ย. 62
 ราตรี โสพัฒน์
11  นายสุรศักดิ์ รองทอง  7783  5  ทุ่งรวงทอง  โพธิ์ 4 เม.ย. 57
19 เม.ย. 62
 นิคม สุระเสน
12  นายทองสมุทร อ้อมแก้ว  7360  5  ทุ่งรวงทอง  โพธิ์ 1 ก.ย. 46
18 เม.ย. 62
 อุดร จิตวิสุทธิ์
13  นางศิริลักษณ์ อ้อมแก้ว  7359  5  ทุ่งรวงทอง  โพธิ์ 1 ก.ย. 46
18 เม.ย. 62
 อุดร จิตวิสุทธิ์
14  นางสุนทร มั่นสลุง  2932  7  โนนยาง  โพธิ์
18 เม.ย. 62
 ชำระเอง
15  นายยงยุทธ พาลี  8827  3  หยอด  เหล่ากวาง 16 มี.ค. 59
18 เม.ย. 62
 สุมาลี บัวลา
16  นายสมร พาลี  6107  3  หยอด  เหล่ากวาง 21 มี.ค. 56
18 เม.ย. 62
 สุมาลี บัวลา
17  นายวิทยา ป้องเศร้า  11713  17  สันติสุข  หนองกุง 17 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
18  นางสาวรุ้งฤดี อัมภรัตน์  9832  2  ม่วงเป  หนองกุง 23 ก.พ. 61
17 เม.ย. 62
 สมหมาย อัมภรัตน์
19  นายสมเดช โนนสังข์  11712  12  ร่องเก้า  โนนค้อ 11 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
 เวียงคำ เทนโสภา
20  นางพิมพร โนนสังข์  11711  12  ร่องเก้า  โนนค้อ 11 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
 เวียงคำ เทนโสภา
21  นางสัญญา โยทุม  11710  7  โพนงาม  บก 10 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
22  นายวันนา โยทุม  11709  7  โพนงาม  บก 10 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
23  นายอุทัย อินทร์สุข  11708  1  โพธิ์  โพธิ์ 17 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
24  น.ส.รังสรรค์ เสาร์ไชย  8712  14  บกใต้  บก 23 ก.พ. 59
17 เม.ย. 62
 วันทา คำแคว้น
25  นายสุรชาญ เสาร์ไชย  7573  14  บกใต้  บก 21 เม.ย. 57
17 เม.ย. 62
 วันทา คำแคว้น
26  น.ส.หทัยรัตน์ เสาร์ไชย  7572  14  บกใต้  บก 21 เม.ย. 57
17 เม.ย. 62
 วันทา คำแคว้น
27  นายกมล ทองคำ  2288  14  บกใต้  บก
17 เม.ย. 62
 วันทา คำแคว้น
28  นายมล สีดา  2231  14  บกใต้  บก
17 เม.ย. 62
 วันทา คำแคว้น
29  นางอัมพร สีดา  2230  14  บกใต้  บก
17 เม.ย. 62
 วันทา คำแคว้น
30  นายสัมฤทธิ์ แสนซื่อ  1397  5  หนองดินดำ  บก
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
31  นางถนอม แสนซื่อ  1334  5  หนองดินดำ  บก
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
32  นายสิทธิศักดิ์ เกษี  4733  5  ทุ่งรวงทอง  โพธิ์ 1 ม.ค. 13
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
33  นางณัฐชยาธารี เกษีวามนตรี  7370  1  โพธิ์  โพธิ์ 23 มี.ค. 51
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
34  นายโอวาส วามนตรี  7371  1  โพธิ์  โพธิ์ 23 มี.ค. 51
17 เม.ย. 62
 ชำระเอง
35  น.ส.นางน้อย บุญปก  11707  12  หนองดินแดง  บก 26 ก.พ. 62
16 เม.ย. 62
 อรัญใย แสนซื่อ
36  นายทองไล อินทร์ศวร  11706  12  หนองดินแดง  บก 5 มี.ค. 62
16 เม.ย. 62
 อรัญใย แสนซื่อ
37  นายบุญสนอง อัมภรัตน์  11705  12  หนองดินแดง  บก 3 เม.ย. 62
16 เม.ย. 62
 อรัญใย แสนซื่อ
38  นายแสง โททอง  11703  12  สนามชัย  หนองกุง 7 ม.ค. 62
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
39  นางดวงพร สุดยอด  7011  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
40  นายไพทูย์ สุดยอด  3739  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
41  นางเกสร โคตรสาลี  7004  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
42  นายยุทธพันธ์ โคตรสาลี  3787  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
43  นายทำนอง อาจฤทธิ์  3792  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
44  นางดาวเรือง บุญนำ  3781  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
45  นางไฮ วงค์เจริญ  3795  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
46  น.ส.วิญญู คำพุฒ  3751  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
47  นางจิตอารีย์ ศรีสงคราม  7017  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
48  นายวุฒิพงษ์ ศรีสงคราม  5687  12  สนามชัย  หนองกุง 4 มี.ค. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
49  นางวาณีย์ พงษ์เพ็ง  5688  12  สนามชัย  หนองกุง 8 มี.ค. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
50  นายสมบูรณ์ พงษ์เพ็ง  3727  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
51  นายทองใส วิชาชัย  8310  12  สนามชัย  หนองกุง 5 ก.พ. 58
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
52  นายธรรม วงษาคำ  8903  12  สนามชัย  หนองกุง 26 ก.พ. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
53  นางจอก ศิริโท  3806  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
54  นายสุทธี ศิริโท  3803  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
55  นางราตรี สายพันธ์  3747  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
56  นางไพวัล นาลี  7520  12  สนามชัย  หนองกุง 25 มี.ค. 57
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
57  นายชาญวิทย์ นารี  3732  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
58  นายหล่อ อินสนอง  9326  12  สนามชัย  หนองกุง 3 มี.ค. 60
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
59  น.ส.ศศิกาญ จันมาทูน  7013  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
60  นายพูมรินทร์ จันลา  8313  12  สนามชัย  หนองกุง 17 มี.ค. 58
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
61  นางกอง บุญคำ  3777  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
62  นายสำรอง บุญคำ  3800  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
63  นางหัน บุญเกิ่ง  7008  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
64  นายประพันธ์ บุญเกิ่ง  7007  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
65  นางศรีสุลักษ์ บุญสร้อย  3775  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
66  นางทองสวย พงษ์กิ่ง  3821  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
67  นายสุภัฒตา แก่นอ้วน  7002  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
68  นางสุพัน แก่นอ้วน  7003  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
69  นางอินทร์ นารี  9203  12  สนามชัย  หนองกุง 31 ม.ค. 60
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
70  นายสูรย์ นารี  9202  12  สนามชัย  หนองกุง 31 ม.ค. 60
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
71  นางเหลาทอง ภูจุธาตุ  5696  12  สนามชัย  หนองกุง 19 เม.ย. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
72  นายอรุณ ภูจุธาตุ  5695  12  สนามชัย  หนองกุง 29 เม.ย. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
73  นางหัด บุญเกิด  3778  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
74  นางมะลิวัลย์ สุภาษร  8914  12  สนามชัย  หนองกุง 13 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
75  นายรานชัย สุภาษร  8913  12  สนามชัย  หนองกุง 13 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
76  นายมนูญ โนนสังข์  8915  12  สนามชัย  หนองกุง 14 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
77  นางเยาวภา โนนสังข์  8916  12  สนามชัย  หนองกุง 14 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
78  นางวงศ์เดือน บุญเกิ่ง  9200  12  สนามชัย  หนองกุง 1 มี.ค. 60
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
79  นางประคอง ปัตถาสาย  3773  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
80  นางสมศรี ติละบาล  3763  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
81  นายบุญเรือง คำเพราะ  8919  12  สนามชัย  หนองกุง 28 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
82  นางคำพอง คำเพราะ  8906  12  สนามชัย  หนองกุง 4 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
83  นางอ้อม วงศ์สาคำ  3827  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
84  นางเพ็ญประภา สารเสนา  3753  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
85  นายพิสมัย เชิดรังสรรค์  8308  12  สนามชัย  หนองกุง 8 ม.ค. 58
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
86  นางกงจักร ปาคำทอง  5698  12  สนามชัย  หนองกุง 30 เม.ย. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
87  นายอ่อนศรี ปาคำทอง  5697  12  สนามชัย  หนองกุง 30 เม.ย. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
88  นายทำคำ ซวงไซ  3814  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
89  นางทองแดง ซวงไซ  3774  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
90  น.ส.สมแปลง ซวงไช  8905  12  สนามชัย  หนองกุง 1 มี.ค. 59
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
91  นายเจริญ นามสมบัติ  7517  12  สนามชัย  หนองกุง 18 เม.ย. 57
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
92  นางปุญญิสา นามสมบัติ  5681  12  สนามชัย  หนองกุง 15 ก.พ. 56
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
93  นางวันดี สายเสน  3776  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
94  นายละเมย โททอง  7518  12  สนามชัย  หนองกุง 28 ก.พ. 57
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
95  นางเกตร พูลสว่าง  3809  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
96  นายยอด บุญพอ  9640  12  สนามชัย  หนองกุง 3 พ.ค. 60
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
97  นางจิ๋ม บุญพอ  3799  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
98  นางสำลี พรมลักษ์  3784  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
99  นางสาวคำบวย สนสาย  9199  12  สนามชัย  หนองกุง 20 ก.พ. 60
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล
100  น.ส.มัย สนสาย  3797  12  สนามชัย  หนองกุง
16 เม.ย. 62
 หนูเรียบ จันมาทูล