หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา แก้ไขข้อมูล รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
ทะเบียนรายชื่อสมาชิก ประจำปี 2562 (ทุกสถานะ)
ทั้งหมด 10656 คน : รายใหม่ 525 คน ( =รายใหม่ ),พ้นสภาพ 22 คน เสียชีวิต 40 คน
ที่   ชื่อ-สกุล   เลขสมาชิก   สถานะ   บ้านเลขที่   หมู่   บ้าน   ตำบล   วันสมัคร   จ่าย61   จ่าย62   ตรวจสอบ
1  นางพุฒ แก้วคันโท  1  คงอยู่  36  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 1 ส.ค. 46
27 ก.พ. 61

2  นางบัวลา คงบุญมี  2  คงอยู่  41  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
3  นางมงคล ป้องกัน  3  คงอยู่  51  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
4  นายบัวหล้า หมื่นสุข  5  คงอยู่  22  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
5  นางไลย์ ศรีสุวรรณ  6  คงอยู่  6  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
6  นายทองแดง ศรีสุวรรณ  7  คงอยู่  6  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
30 มี.ค. 61

25 ม.ค. 62
7  นางรุ่งนภา บุญบุตร  8  คงอยู่  8  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
8  นายทองพันธ์ แก้วคันโท  9  คงอยู่  120  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
9  นายแก้ว เทนสุนา  10  คงอยู่  19  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
10  นางทองศรี คงบุญมี  14  คงอยู่  23  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
11  นายพงศกร คงบุญมี  15  คงอยู่  23  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 1 ม.ค. 13
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
12  นายสมบูรณ์ ทองลือ  16  คงอยู่  60  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
13  นางเชียร เทนสุนา  17  คงอยู่  118  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
14  นางสงวน เทนสุนา  18  คงอยู่  29  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
15  นางน้อย หลักทอง  20  คงอยู่  9  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
16  นายสุนัย กัลยา  21  คงอยู่  13  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
17  นายสมพงษ์ แก้วคันโท  22  คงอยู่  36  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 1 ม.ค. 13
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
18  นางสมจิตร วงแก้ว  23  คงอยู่  50  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
19  นายคุณากร หลักทอง  24  คงอยู่  9  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
20  นางถนอม ค้ำจุน  25  คงอยู่  55  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
21  นายแสง คงบุญมี  26  คงอยู่  23  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
22  นางสมหมาย แก้วคันโท  27  คงอยู่  62  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
23  นางสมเพียร สังสัมฤทธิ์  28  คงอยู่  36  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
24  นายก้าน สังสัมฤทธิ์  29  คงอยู่  36  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
25  นายสอน สุพรรณ์  30  คงอยู่  61  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
26  นางสมัย กัลยา  31  คงอยู่  13  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 1 ม.ค. 13
20 ธ.ค. 60

1 ก.พ. 62
27  นายบุญมา ขนทัรพย์  33  คงอยู่  2  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
28  นายแสงเทียน ค่ำจุน  34  คงอยู่  55  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
29  นางบุญช้วน แพงวิเศษ  35  คงอยู่  31  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
30  นายหลอม แถวพันธ์  36  คงอยู่  5  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
31  น.ส.บำรุง แบขุนทด  37  คงอยู่  60  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
32  นางสำลี อนันต์  38  คงอยู่  52  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
33  นางหลี แก้วคันโท  39  คงอยู่  16  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
34  นายบุญลุ บุญบุตร  41  คงอยู่  144/1  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
35  นายจีระพงษ์ คำนึง  42  คงอยู่  54  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
36  นางอ่อนสา คงบุญมี  43  คงอยู่  45  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
37  นางหงษ์ทอง คงบุญมี  44  คงอยู่  40  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
38  นางศรีเรือน ศรีคะพา  45  คงอยู่  7  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
39  นางทองดี สะเกษ  46  คงอยู่  14  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
40  นายบุญมี ศรีสุวรรณ  47  คงอยู่  58  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
41  นางทองใบ ศรีสุวรรณ์  50  คงอยู่  44  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
42  นางสมคิด ศรีสุวรรณ์  51  คงอยู่  50  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
43  นางทองสา อนันต์  52  คงอยู่  1  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
44  นางอาริยา ขนทรัพย์  53  คงอยู่  2  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
45  นางสมจิตร บุญเกิ่ง  54  คงอยู่  48  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
46  นายคำจันทร์ วงแก้ว  55  คงอยู่  50  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
47  นายทองจันทร์ สะเกษ  56  คงอยู่  14  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
48  นางสาคร เบิดสูง  57  คงอยู่  4  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
49  นายรัตนา เบิดสูง  58  คงอยู่  4  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
50  นายบุญศรี บุญเกิ่ง  59  คงอยู่  48  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
51  นายหนูพร ศรีคะพา  60  คงอยู่  7  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
52  นางถิน เทนสุนา  61  คงอยู่  15  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

31 ม.ค. 62
53  นางคำพอง ศรีสุวรรณ  62  คงอยู่  46  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

21 ม.ค. 62
54  น.ส.ศิริพร คงบุญมี  63  คงอยู่  23  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

25 ม.ค. 62
55  นางอรทัย จันดากรณ์  64  คงอยู่  93  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

17 ม.ค. 62
56  นายวิชา ป้องกัน  65  คงอยู่  42  3  หนองมะเกลือ  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

29 ม.ค. 62
57  นายใหล ใจมั่น  66  คงอยู่    4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
58  นางสังเวียน สีหาบุตร  67  คงอยู่  36  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

16 ม.ค. 62
59  นายทองใส ศรีหาบุตร  68  คงอยู่  40  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
60  นายสุพิษ บุตรวงษ์  69  คงอยู่  52  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

1 ก.พ. 62
61  นางไพจิตต์ โพธิ์พุ่ม  70  คงอยู่  53  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
62  นางคำปอง แก้วพันนัย  71  คงอยู่  14/1  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
63  นางสีทา นัยนิตย์  72  คงอยู่  55  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
64  นายบุญมี ป้องกัน  73  คงอยู่  133  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
65  นายเทือง ทานฉันท์  74  คงอยู่  59  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
66  น.ส.ประนอม นัยนิตย์  75  คงอยู่  40  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
67  นางคำนาง ป้องกัน  77  คงอยู่  36  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
68  นางวงเดือน บุตรวงษ์  78  คงอยู่  52  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

1 ก.พ. 62
69  นายบรรจง โพธิ์พุ่ม  79  คงอยู่  53  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
70  นางไพบูรณ์ บุตรเพ็ง  80  คงอยู่  99  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
71  นางกนกวรรณ บุญเสนอ  81  คงอยู่  129  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
72  นางสมพงษ์ ศิริญาณ  82  คงอยู่  53/3  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

20 ก.พ. 62
73  นางละออง บัวรินทร์  83  คงอยู่  88  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

1 ก.พ. 62
74  นางประยูร พันมา  84  คงอยู่  77  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
75  นายคำไหล ดวงแก้ว  86  คงอยู่  81  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
76  นายสงวน จันทร์ดี  87  คงอยู่  56  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

22 ม.ค. 62
77  นางบุญส่ง นัยนิตย์  88  คงอยู่  25  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
78  นายร่อง นัยนิตย์  89  คงอยู่  25  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
79  นางทองล้ำ ซุยทอง  90  คงอยู่  8/2  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
80  นางทองคำ แจ่มปัญญา  91  คงอยู่  8/3  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
81  นางอำนวย บัวรินทร์  92  คงอยู่  81/1  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

20 ก.พ. 62
82  นางสีนวล อุ่นจันทร์  93  คงอยู่  124  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

7 ม.ค. 62
83  นายสุทธิชัย บรรเทา  94  คงอยู่  87  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
84  นายทองสา พันมา  95  คงอยู่  77  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

4 มี.ค. 62
85  นายสมสี ทานฉันท์  96  คงอยู่  20  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
86  นายปัญญา บุตรเพ็ง  97  คงอยู่  99  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
87  น.ส.ประภาพร ศรีหาบุตร  98  คงอยู่  40  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
88  นางอำพร ศรีสุวรรณ  99  คงอยู่  98  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

20 ก.พ. 62
89  นางปรางค์ทิพย์ พิชัย  100  คงอยู่  45  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

20 ก.พ. 62
90  นายสังวาลย์ สีหาบุตร  101  คงอยู่  108  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

16 ม.ค. 62
91  นายเชี่ยวชาญ คำศรี  102  เสียชีวิต    4  หนองจิก  โนนค้อ 1 ม.ค. 13
20 ธ.ค. 60

92  นายเสาร์ ทองเนตร  103  คงอยู่  104  4  หนองจิก  โนนค้อ 1 ม.ค. 13
20 ธ.ค. 60

19 มี.ค. 62
93  นางอุ่น คำศรี  105  คงอยู่    4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

24 ม.ค. 62
94  นางบัวสอน ลาภมูล  106  คงอยู่  74  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
95  นายไชยา อินสา  107  คงอยู่  4  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

18 ม.ค. 62
96  นายเสี่ยน พันคำภู  108  คงอยู่    4  หนองจิก  โนนค้อ 1 ม.ค. 13
20 ธ.ค. 60

27 ก.พ. 62
97  นางโฮม แก่นโคตร  109  คงอยู่  78  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

14 ม.ค. 62
98  นางบุญเรือง ทองศูรย์  110  คงอยู่  116  4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

30 ม.ค. 62
99  นางศูร เพชรดี  111  คงอยู่    4  หนองจิก  โนนค้อ 21 ก.ค. 62
20 ธ.ค. 60

16 ม.ค. 62
100  นางส่วย บัวรินทร์  112  คงอยู่  57  4  หนองจิก  โนนค้อ
20 ธ.ค. 60

16 ม.ค. 62