รายงาน : รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ : 6,510,520 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

  • ทั้งหมด 38 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม หมายเหตุ
2 19 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายบุญยัง สีทอง,นายโกมิน สายเสมา
3 17 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
348,000
0
348,000
นายหนูแสง ศรีรักษา,นายสมาน พวงจำปา,นายนิคม พวงจินดา
4 13 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางพอง อุดมสุข
5 11 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางสมพร บุญปก
6 30 พ.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายฤทธิ์ บุดดีเสาร์
7 23 พ.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายบุญทอง บุญปก,นางจันตา ลีลา
8 22 พ.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสัมพันธ์ ทารักษ์
9 8 พ.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสกุล บัวงาม
10 30 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางรำไพ เทพอาษา
11 22 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายชัชวาล ศรีสุข
รวม 10 รายการ