รายงาน : รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ : 6,510,520 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

  • ทั้งหมด 38 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม หมายเหตุ
1 24 ก.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นางสมโภชน์ แสงหิรัญ,นางทองมี ผาแดง
2 13 ก.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นางบัวเงิน โพธิ์กระชาติ,นางดอกจันทร์ บุญเรืองศรี
3 6 ก.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
348,000
0
348,000
พระสีนวล สุขิโต ,นายจอน กันยายสาย,นางทองจันทร์ สืบหล้า
4 2 ก.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายเที่ยง คำศรี
5 26 ส.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
348,000
0
348,000
นางบุญเรียน เกษแก้ว,นายกรม อ่อนเกษ,นางบัวลัย คำศิริ
6 19 ส.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
348,000
0
348,000
นายสามิตร พันธ์สว่าง,นางผัน วงค์เสน่ห์,นายสุริยา พวงจำปา
7 15 ก.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายบุญทัน โพธิ์ชัย,นายละไม พร้อมพรม
8 2 ก.ค. 62 เงินเดือน+ไปรษณีย์+น้ำดื่ม
7,520
0
7,520
ปภาดา
9 24 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายสานิตย์ สมภาวะ,นางทองใบ ศรีนวล
10 21 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางจิ๋ม บุญพอ
รวม 10 รายการ