รายงาน : รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ : 1,392,000 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

  • ทั้งหมด 11 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม หมายเหตุ
1 24 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายสานิต สภาวะ,นางทองใบ สีนวล
2 12 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสงกาน เสาะใสย์
3 5 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายอุบล ป้องเศร้า
4 2 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสนั่น จันทราภรณ์
5 29 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายไพศาล สุขเจริญ
6 27 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสุนา บุญเริ่ม
7 26 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายเนียม ปัญญาวัน
8 18 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
ปราศัย ศรีรักษา
9 16 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายเสริมสุข เจตินัย
10 16 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางอ่อนตา ทองแดง
รวม 10 รายการ