รายงาน : รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ : 928,000 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

  • ทั้งหมด 7 รายการ
  • :
  • 1
ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม หมายเหตุ
1 12 ก.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นางบัวเงิน โพธิ์กระชาติ,นางดอกจันทร์ บุญเรืองศรี
2 12 ก.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายบุญทัน โพธิ์ชัย
3 12 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสงกาน เสาะใสย์
4 5 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายอุบล ป้องเศร้า
5 27 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสุนา บุญเริ่ม
6 18 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
ปราศัย ศรีรักษา
7 12 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางทองใบ อัดโท
รวม 7 รายการ