รายงาน : รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ : 3,255,000 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

  • ทั้งหมด 20 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม หมายเหตุ
1 15 ก.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายบุญทัน โพธิ์ชัย,นายละไม พร้อมพรม
2 17 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
348,000
0
348,000
นายหนูแสง ศรีรักษา,นายสมาน พวงจำปา,นายนิคม พวงจินดา
3 13 มิ.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางพอง อุดมสุข
4 17 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นางทองสา อุ่นจังหาร
5 9 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายอุบล ป้องเศร้า,นางจิตร กงล้อม
6 4 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายสนั่น จันทราภรณ์
7 2 เม.ย. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
นายไพศาล สุขเจริญ
8 27 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ/เงินเดือนพนักงาน(ผิด)
239,000
0
239,000
นายสุนา บุญเริ่ม,นายเนียม ปัญญาวัน
9 19 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
232,000
0
232,000
นายเสริมสุข เจตินัย,นางอ่อนตา ทองแดง
10 18 มี.ค. 62 เงินสงเคราะห์ศพ
116,000
0
116,000
ปราศัย ศรีรักษา
รวม 10 รายการ