รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
9 26 มี.ค. 62 หนองแวง
2,790
90
2,880
อุไท โพธิ์ชัย
10 25 มี.ค. 62 โปร่งม.2
930
130
1,060
สมโภชน์ บุญเริ่ม
11 25 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
8,370
570
8,940
พายัพ ณภัทรหนองบัว
12 25 มี.ค. 62 โดด
2,790
90
2,880
ปรีชา มุทุวงค์
13 25 มี.ค. 62 โนนสวรรค์
5,580
180
5,760
ฉลวย บัวลา
14 25 มี.ค. 62 อุดม
2,790
390
3,180
ประนอม เปล่งสุข
15 25 มี.ค. 62 เวาะใต้
23,250
750
24,000
สุภานิตย์ พิลา
16 25 มี.ค. 62 โนนรัง
21,390
690
22,080
ไพรวัลย์ วงษ์ประเทศ
17 25 มี.ค. 62 โนนสว่าง
32,550
1,350
33,900
ทุมมา พงษ์พันธ์
18 22 มี.ค. 62 ชำระเอง
2,790
310
3,100
รวม 10 รายการ