รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
8 26 มี.ค. 62 โพธิ์ทอง
1,860
260
2,120
เสงี่ยม จันทเขต
9 26 มี.ค. 62 ผักขะย่าน้อย
7,440
440
7,880
เพชรลัดดา ทัดเทียม
10 26 มี.ค. 62 หนองปลาเข็งใต้
1,860
60
1,920
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
11 26 มี.ค. 62 ใหม่พัฒนา
4,650
250
4,900
อุดร จิตวิสุทธิ์
12 26 มี.ค. 62 หนองปลาเข็ง
1,860
160
2,020
สมศรี สิงห์ซอม
13 26 มี.ค. 62 โนนคูณ
9,300
400
9,700
ทองมา ทำแก้ว
14 26 มี.ค. 62 หนองสนม
12,090
390
12,480
ประทอม บุตรดา
15 26 มี.ค. 62 หยอด
14,880
580
15,460
สุมาลี บัวลา
16 26 มี.ค. 62 หนองสำราญ
29,760
960
30,720
สมใจ บุตรดา
17 26 มี.ค. 62 ห้วยขะยุง
40,920
1,140
42,060
พัทยา คำแพง
รวม 10 รายการ