รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
7 27 มี.ค. 62 บากใหญ่
102,300
3,300
105,600
สิทธิชัย ปอทอง
8 27 มี.ค. 62 เหล่ากวาง
72,540
2,340
74,880
สุจิน พงค์บรรเทา
9 27 มี.ค. 62 เหล่าเชือก
1,860
60
1,920
เทียมจันทร์ สีเลือด
10 27 มี.ค. 62 เท่อเล่อ
1,860
60
1,920
จำเริญ เต็มดวง
11 27 มี.ค. 62 ทุ่งเจริญ
15,810
710
16,520
นาง คำศรี
12 27 มี.ค. 62 เหมือดแอ่
41,850
1,550
43,400
ใคร เขียวขำ
13 26 มี.ค. 62 ชำระเอง
5,580
420
6,000
14 26 มี.ค. 62 สนามชัย
72,540
2,940
75,480
หนูเรียบ จันทาทูน
15 26 มี.ค. 62 หนองมะเกลือ
2,790
90
2,880
อรทัย จันดากรณ์
16 26 มี.ค. 62 เหล่าฝ้าย
3,720
420
4,140
นารี ไชยเกิด
รวม 10 รายการ