รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
6 28 มี.ค. 62 นาม่อง
4,650
250
4,900
คำพอง บุญเกิ่ง
7 28 มี.ค. 62 เท่อเล่อ
1,860
60
1,920
จำเริญ เต็มดวง
8 28 มี.ค. 62 โนนยาง
5,580
180
5,760
อรทัย สังคะสาย
9 28 มี.ค. 62 ใหม่พัฒนา
1,860
60
1,920
อุดร จิตวิสุทธิ์
10 28 มี.ค. 62 โปร่ง
29,760
1,060
30,820
ปอ จันทะเขต
11 28 มี.ค. 62 แสนสำราญ
18,600
1,000
19,600
นวลจันทร์ บุญชาลี
12 28 มี.ค. 62 หัวเหล่าใต้
40,920
1,520
42,440
มณีวรรณ พวงจำปา
13 28 มี.ค. 62 โคกสะอาด
39,060
1,360
40,420
วิชาญ คำภูลี
14 28 มี.ค. 62 เวาะเหนือ
55,800
1,900
57,700
จันทร์มี ศรีสุธรรม
15 28 มี.ค. 62 บก
52,080
1,780
53,860
อุดร คำแคว้น
รวม 10 รายการ