รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
50 7 ม.ค. 62 โนนค้อ
31,620
1,020
32,640
สิทธินี สายสิงห์
51 7 ม.ค. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
14,880
480
15,360
เลื่อน คำแสนราช
52 7 ม.ค. 62 หนองสามขา
13,950
450
14,400
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
53 7 ม.ค. 62 หนองหิน
52,080
1,780
53,860
อำมาลา ศรีมาบุตร
54 4 ม.ค. 62 โนนสมบูรณ์
930
130
1,060
สมบูรณ์ ศรีสุธรรม
55 4 ม.ค. 62 โนนดู่
20,460
660
21,120
ทอง จันทร์ลา
56 4 ม.ค. 62 แสนตอ
12,090
390
12,480
สุภาวรรณ ไวยวรรณ์
57 3 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
38,130
1,230
39,360
ภวนา ชัยธรรม
58 3 ม.ค. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
17,670
570
18,240
เลื่อน คำแสนราช
รวม 9 รายการ