รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
5 29 มี.ค. 62 เวาะเหนือ
7,440
240
7,680
จันมี ศรีสุธรรม
6 29 มี.ค. 62 โดด
4,650
150
4,800
ปรีชา มุทุวงค์
7 29 มี.ค. 62 เวาะใต้
15,810
1,210
17,020
สุภานิตย์ พิลา
8 29 มี.ค. 62 หนองตลาด
2,790
90
2,880
ราตรี โสพัฒน์
9 29 มี.ค. 62 ร่มเย็น
10,230
330
10,560
งอน กิ่งวงษา
10 29 มี.ค. 62 หนองสนม
4,650
150
4,800
ประทอม บุตรดา
11 29 มี.ค. 62 หนองจิก
2,790
90
2,880
ลำแพน สุขรี่
12 29 มี.ค. 62 โนนคำ
28,830
930
29,760
นิยม ทองนาค
13 28 มี.ค. 62 ชำระเอง
10,230
770
11,000
14 28 มี.ค. 62 ม่วงเป
79,980
3,280
83,260
สมหมาย อัมภรัตน์
รวม 10 รายการ