รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
49 8 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
13,950
550
14,500
ภวนา ชัยธรรม
50 8 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
1,860
60
1,920
พายัพ ณภัทรหนองบัว
51 8 ม.ค. 62 โพธิ์
15,810
510
16,320
สำราญ บุญเรืองศรี
52 8 ม.ค. 62 โคกสะอาด
52,080
1,780
53,860
วิชาญ คำภูลี
53 7 ม.ค. 62 ยอดยกมา
9,538,499
428,521
9,967,020
54 7 ม.ค. 62 หนองจิก
3,720
120
3,840
กันตะชัย นุชเจริญ
55 7 ม.ค. 62 บก
13,020
420
13,440
วันทา คำแคว้น
56 7 ม.ค. 62 โพธิ์ทอง
9,300
300
9,600
เสงี่ยม จันทเขต
57 7 ม.ค. 62 ใหม่พัฒนา
25,110
810
25,920
อุดร จิตวิสุทธิ์
58 7 ม.ค. 62 ผักขะย่าน้อย
16,740
540
17,280
แสงจันทร์
รวม 10 รายการ