รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
48 10 ม.ค. 62 ร่องเก้า
11,160
360
11,520
เวียงคำ เทนโสภา
49 10 ม.ค. 62 โนนสมบูรณ์
1,860
140
2,000
อุท้ย มูลเพ็ญ
50 10 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
1,860
60
1,920
พายัพ ณภัทรหนองบัว
51 10 ม.ค. 62 ร่องเก้า
9,300
300
9,600
เวียงคำ เทนโสภา
52 10 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
1,860
140
2,000
ชำระเอง
53 10 ม.ค. 62 หยอด
3,720
120
3,840
สมเดช บัวหอม
54 9 ม.ค. 62 หนองสามขา
11,160
460
11,620
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
55 9 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
11,160
360
11,520
พายัพ ณภัทรหนองบัว
56 9 ม.ค. 62 เท่อเล่อ
86,490
2,790
89,280
จำเริญ เต็มดวง
57 9 ม.ค. 62 เท่อเล่อ
86,490
2,790
89,280
จำเริญ เต็มดวง
รวม 10 รายการ