รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
47 14 ม.ค. 62 หนองคู
26,970
870
27,840
สำราญ คำภาวะ
48 14 ม.ค. 62 โนนดู่
54,870
2,170
57,040
อำนวย กิ่งทอง
49 14 ม.ค. 62 หนองจิก
15,810
510
16,320
อุดร แก้วพันนัย
50 14 ม.ค. 62 หนองจิก
14,670
570
15,240
ส่วน เสนวงค์
51 14 ม.ค. 62 หนองหิน
21,390
790
22,180
อำมาลา ศรีมาบุตร
52 14 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
1,860
60
1,920
พายัพ ณภัทรหนองบัว
53 11 ม.ค. 62 โปร่ง
3,720
120
3,840
ชินณรงค์ พงษ์อ่อน
54 11 ม.ค. 62 หนองไม้ใต้
2,790
90
2,880
อุทัย วงศ์ชนะ
55 10 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
12,090
390
12,480
ภวนา ชัยธรรม
56 10 ม.ค. 62 หนองดินดำ
930
70
1,000
หนูเจียม ทางทอง
รวม 10 รายการ