รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
46 15 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
5,580
180
5,760
ภวนา ชัยธรรม
47 15 ม.ค. 62 หนองจิก
23,250
850
24,100
ละอองดาว พัดทาม
48 15 ม.ค. 62 หนองหินเหนือ
81,840
2,740
84,580
พลอย แพงคำ
49 15 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
30,690
990
31,680
วิไลวัลย์ ก่อสุข
50 15 ม.ค. 62 ทุ่งเจริญ
18,600
1,200
19,800
นาง คำศรี
51 14 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
1,860
60
1,920
พายัพ ณภัทรหนองบัว
52 14 ม.ค. 62 อุดม
61,380
3,480
64,860
ประนอม เปล่งสุข
53 14 ม.ค. 62 ร่องเก้า
5,580
280
5,860
เวียงคำ เทนโสภา
54 14 ม.ค. 62 โดด
22,320
720
23,040
ปรีชา มุทุวงค์
55 14 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
23,250
750
24,000
ภวนา ชัยธรรม
รวม 10 รายการ