รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
45 16 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
6,510
210
6,720
พายัพ ณภัทรหนองบัว
46 15 ม.ค. 62 โพธิ์ทอง
15,810
510
16,320
หนูรัตน์ จันทเขต
47 15 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
24,180
780
24,960
ประดิษฐ์ คูณโปก
48 15 ม.ค. 62 ใหม่พัฒนา
40,920
1,320
42,240
อุดร จิตวิสุทธิ์
49 15 ม.ค. 62 ร่องเก้า
6,510
210
6,720
เวียงคำ เทนโสภา
50 15 ม.ค. 62 แสนตอ
1,860
60
1,920
ปรีชา มุทุวงค์
51 15 ม.ค. 62 ร่มเย็น
12,090
390
12,480
งอน กิ่งวงษา
52 15 ม.ค. 62 หนองสามขา
18,600
600
19,200
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
53 15 ม.ค. 62 โนนค้อ
4,650
150
4,800
สิทธินี สายสิงห์
54 15 ม.ค. 62 แสนสำราญ
930
130
1,060
นวลจันทร์ บุญชาลี
รวม 10 รายการ