รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
44 18 ม.ค. 62 หนองจิก
3,720
120
3,840
กันตะชัย นุชเจริญ
45 18 ม.ค. 62 หนองจิก
8,370
270
8,640
บุญเพ็ง โพธิสาร
46 17 ม.ค. 62 โนนดู่
46,500
1,700
48,200
อำนวย กิ่งทอง
47 17 ม.ค. 62 บก
13,020
420
13,440
อุดร คำแคว้น
48 17 ม.ค. 62 ชำระเอง
6,510
410
6,920
ชำระเอง
49 17 ม.ค. 62 บกใต้
13,950
450
14,400
วันทา คำแคว้น
50 17 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
12,090
390
12,480
อรทัย จันดากรณ์
51 16 ม.ค. 62 โพธิ์ทอง
13,020
420
13,440
เสงี่ยม จันทะเขต
52 16 ม.ค. 62 ชำระเอง
5,580
180
5,760
ชำระเอง
53 16 ม.ค. 62 เท่อเล่อ
33,480
1,080
34,560
จำเริญ เต็มดวง
รวม 10 รายการ