รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
43 21 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
13,950
450
14,400
อรทัย จันดากรณ์
44 21 ม.ค. 62 หนองสามขา
18,600
800
19,400
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
45 21 ม.ค. 62 โพธิ์ทอง
3,720
120
3,840
เสงี่ยม จันทะเขต
46 21 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
19,530
630
20,160
ประดิษฐ์ คูณโปก
47 18 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
42,780
1,580
44,360
วิรัตน์ ศรีผาลา
48 18 ม.ค. 62 โดด
39,060
1,260
40,320
ปรีชา มุทุวงค์
49 18 ม.ค. 62 หยอด
11,160
560
11,720
สุมาลี บัวลา
50 18 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
5,580
180
5,760
51 18 ม.ค. 62 ร่องเก้า
3,720
320
4,040
เวียงคำ เทนโสภา
52 18 ม.ค. 62 แสนตอ
5,580
280
5,860
สุภาวรรณ ไวยวรรณ์
รวม 10 รายการ