รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
42 22 ม.ค. 62 เท่อเล่อ
18,600
600
19,200
จำเริญ เต็มดวง
43 22 ม.ค. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
23,250
1,250
24,500
เลื่อน คำแสนราช
44 22 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
34,410
1,310
35,720
บุญเลิศ วงค์งามเถาว์
45 22 ม.ค. 62 หนองจิก
4,650
150
4,800
อุดร แก้วพันนัย
46 21 ม.ค. 62 โนนดู่
2,790
50
2,840
อำนวย กิ่งทอง
47 21 ม.ค. 62 หนองแวงใต้
63,240
2,240
65,480
บัวสา สายพันธ์
48 21 ม.ค. 62 ร่องเก้า
6,510
310
6,820
เวียงคำ เทนโสภา
49 21 ม.ค. 62 หนองสำราญ
55,800
1,800
57,600
สมใจ บุตรดา
50 21 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
2,790
90
2,880
ภวนา ชัยธรรม
51 21 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
4,650
70
4,720
เทียมจันทร์ สีเลือด
รวม 10 รายการ