รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
41 24 ม.ค. 62 แสนตอ
2,790
90
2,880
สุภาวรรณ ไวยวรรณ์
42 24 ม.ค. 62 หนองจิก
5,580
180
5,760
หนูกูล กุลแก้ว
43 23 ม.ค. 62 ชำระเอง
7,440
240
7,680
ชำระเอง
44 23 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
45 23 ม.ค. 62 หนองกุง
78,120
3,320
81,440
เข็ม บุญพอ
46 22 ม.ค. 62 ร่องเก้า
1,860
60
1,920
เวียงคำ เทนโสภา
47 22 ม.ค. 62 โนนสว่าง
1,860
260
2,120
สีทา ชมชื่น
48 22 ม.ค. 62 หยอด
5,580
180
5,760
สุมาลี บัวลา
49 22 ม.ค. 62 หัวเหล่าเหนือ
31,620
1,220
32,840
สมพร สารภาพ
50 22 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
48,360
1,560
49,920
ประนอม สายเนตร
รวม 10 รายการ