รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
40 28 ม.ค. 62 หนองตลาด
18,600
600
19,200
ราตรี โสพัฒน์
41 25 ม.ค. 62 โนนสมบูรณ์
20,460
660
21,120
สมบูรณ์ ศรีสุธรรม
42 25 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
23,250
750
24,000
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
43 25 ม.ค. 62 ม่วงเป
82,770
2,970
85,740
สมหมาย อัมภรัตน์
44 25 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
26,970
970
27,940
อรทัย จันดากรณ์
45 25 ม.ค. 62 โพธิ์ทอง
4,650
150
4,800
เสงี่ยม จันทะเขต
46 25 ม.ค. 62 ร่มเย็น
18,600
600
19,200
งอน กิ่งวงษา
47 24 ม.ค. 62 ชำระเอง
10,230
330
10,560
ชำระเอง
48 24 ม.ค. 62 โนนศรีทอง
91,140
3,040
94,180
ทองดี แก้วกัลยา
49 24 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
8,370
270
8,640
ประนอม สายเนตร
รวม 10 รายการ