รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
4 29 มี.ค. 62 หนองสนมใต้
26,040
840
26,880
กาญจนา อินทปัญญา
5 29 มี.ค. 62 ชำระเอง
10,230
870
11,100
6 29 มี.ค. 62 โพธิ์
4,650
150
4,800
สำราญ บุญเรืองศรี
7 29 มี.ค. 62 แดง
3,720
220
3,940
สุเทียน ศรีหาบุตร
8 29 มี.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
9 29 มี.ค. 62 เหล่ากวาง
6,510
210
6,720
สุจิน พงค์บรรเทา
10 29 มี.ค. 62 โนนค้อ
1,860
60
1,920
นางสิทธินี สายสิงห์
11 29 มี.ค. 62 หนองจิก
1,860
260
2,120
คำนาง ป้องกัน
12 29 มี.ค. 62 โนนคูณ
8,370
270
8,640
ทองมา ทำแก้ว
13 29 มี.ค. 62 แสนตอ
13,020
420
13,440
สุภาวรรณ ไวยวรรณ์
รวม 10 รายการ