รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
39 29 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
1,860
60
1,920
เทียมจันทร์ สีเลือด
40 29 ม.ค. 62 บก
6,510
210
6,720
อุดร คำแคว้น
41 29 ม.ค. 62 ร่องเก้าเหนือ
7,440
240
7,680
พายัพ ณภัทรหนองบัว
42 29 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
18,600
800
19,400
ประนอม สายเนตร
43 28 ม.ค. 62 อุดม
56,730
1,930
58,660
ประนอม เปล่งสุข
44 28 ม.ค. 62 หนองจำปา
43,710
1,410
45,120
เสี่ยน พรมชาติ
45 28 ม.ค. 62 ก้อนเส้า
7,440
340
7,780
ภวนา ชัยธรรม
46 28 ม.ค. 62 โดด
19,530
630
20,160
ปรีชา มุทุวงค์
47 28 ม.ค. 62 โพนงาม
46,500
1,500
48,000
เทา จุลทัศน์
48 28 ม.ค. 62 โนนรัง
30,690
990
31,680
ไพวัลย์ วงษ์ประเทศ
รวม 10 รายการ