รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
38 31 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
26,040
940
26,980
อรทัย จันดากรณ์
39 30 ม.ค. 62 บกใต้
11,160
360
11,520
วันทา คำแคว้น
40 30 ม.ค. 62 ชำระเอง
7,440
240
7,680
ชำระเอง
41 30 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
4,650
150
4,800
ทองพันธ์ แก้วคันโท
42 30 ม.ค. 62 โดด
4,650
150
4,800
ปรีชา มุทุวงค์
43 30 ม.ค. 62 หนองจิก
13,020
420
13,440
คำนาง ป้องกัน
44 30 ม.ค. 62 หนองปลาเข็ง
13,020
620
13,640
วิรัตน์ ศรีผาลา
45 30 ม.ค. 62 หนองหิน
6,510
310
6,820
อำมาลา ศรีมาบุตร
46 29 ม.ค. 62 ชำระเอง
7,440
240
7,680
ชำระเอง
47 29 ม.ค. 62 ใหม่พัฒนา
20,460
660
21,120
อุดร จิตวิสุทธิ์
รวม 10 รายการ