รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
37 1 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
5,580
180
5,760
จันทร์แดง อัตโท
38 1 ก.พ. 62 หนองจิก
8,370
270
8,640
ละอองดาว พัดทาบ
39 31 ม.ค. 62 นาม่อง
18,600
600
19,200
คำพอง บุญเกิ่ง
40 31 ม.ค. 62 โนนยาง
39,060
1,460
40,520
อรทัย สังคะสาย
41 31 ม.ค. 62 ผักขะย่าน้อย
26,970
970
27,940
เพชรลัดดา ทัดเทียม
42 31 ม.ค. 62 หนองสามขา
4,650
150
4,800
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
43 31 ม.ค. 62 เหล่าเชือก
1,860
60
1,920
นุจรีย์ นัยนิตย์
44 31 ม.ค. 62 ชำระเอง
3,720
120
3,840
ชำระเอง
45 31 ม.ค. 62 หนองมะเกลือ
33,480
1,180
34,660
บุญเลิศ วงค์งามเถาว์
46 31 ม.ค. 62 หนองแวงใต้
26,040
840
26,880
บัวสา สายพันธ์
รวม 10 รายการ