รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
36 4 ก.พ. 62 โนนศรีทอง
8,370
270
8,640
ทองดี แก้วกัลยา
37 4 ก.พ. 62 เท่อเล่อ
18,600
600
19,200
จำเริญ เต็มดวง
38 4 ก.พ. 62 แดง
53,010
1,710
54,720
สุเทียน ศรีหาบุตร
39 4 ก.พ. 62 โนนสว่าง
48,360
1,560
49,920
ทุมมา พงษ์พันธ์
40 4 ก.พ. 62 เวาะ
34,410
1,310
35,720
จันทร์มี ศรีสุธรรม
41 3 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
38,130
1,230
39,360
ภวนา ชัยธรรม
42 3 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
17,670
570
18,240
เลื่อน
43 1 ก.พ. 62 ร่มเย็น
12,090
390
12,480
งอน กิ่งวงษา
44 1 ก.พ. 62 โคกสะอาด
69,750
2,850
72,600
วิชาญ คำภูลี
45 1 ก.พ. 62 หนองสำราญ
37,200
1,200
38,400
นายสมใจ บุตรดา
รวม 10 รายการ