รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
35 4 ก.พ. 62 แสนตอ
12,090
390
12,480
สุภาวรรณ
36 4 ก.พ. 62 โนนดู่
20,460
660
21,120
ทอง
37 4 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์
930
130
1,060
สมบูรณ์
38 4 ก.พ. 62 หนองแวง
86,490
4,190
90,680
อุไท โพธิ์ชัย
39 4 ก.พ. 62 โปร่ง
117,180
4,280
121,460
สมโภชน์ บุญเริ่ม
40 4 ก.พ. 62 โนนคำ
9,300
300
9,600
จำปา พันธ์กิ่งทิพย์
41 4 ก.พ. 62 ร่องเก้า
9,300
300
9,600
เวียงคำ เทนโสภา
42 4 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
13,020
420
13,440
สุภาภรณ์ คำศรี
43 4 ก.พ. 62 หนองมะเกลือ
4,650
150
4,800
บุญเลิศ วงค์งามเถาว์
44 4 ก.พ. 62 แสนสุข
5,580
600
6,180
อ่อนสี กันทอง
รวม 10 รายการ