รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
34 5 ก.พ. 62 โนนค้อ
16,740
540
17,280
สิทธินี สายสิงห์
35 5 ก.พ. 62 หนองกุ้ง
52,080
1,680
53,760
สราวุฒิ สีเหลี่ยม
36 5 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
26,040
840
26,880
ทวี สายเหล็ก
37 5 ก.พ. 62 นาม่อง
6,510
210
6,720
คำพอง บุญเกิ่ง
38 5 ก.พ. 62 ร่องเก้า
7,440
240
7,680
เวียงคำ เทนโสภา
39 5 ก.พ. 62 โดด
12,090
390
12,480
ปรีชา มุทุวงค์
40 5 ก.พ. 62 หนองแก
38,130
1,230
39,360
ลำไพร กงล้อม
41 5 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
42,780
1,480
44,260
อำภา สายเหล็ก
42 5 ก.พ. 62 ร่องเก้าเหนือ
4,650
150
4,800
พายัพ ณภัทรหนองบัว
43 5 ก.พ. 62 หนองแก
2,790
510
3,300
ดวงฤดี ธรรมวงษ์
รวม 10 รายการ