รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
33 6 ก.พ. 62 หนองปลาเข็งใต้
19,530
930
20,460
สุดาวัลย์ วิลาวัลย์
34 6 ก.พ. 62 ดอนแก้ว
93,000
3,100
96,100
อุบล นันทะบุตร
35 6 ก.พ. 62 หนองสามขา
7,440
240
7,680
สุรพันธ์ พันธ์ปกครอง
36 6 ก.พ. 62 ก้อนเส้า
12,090
590
12,680
ภวนา ชัยธรรม
37 6 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์
38,130
1,330
39,460
สมบูรณ์ ศรีสุธรรม
38 6 ก.พ. 62 โนนสวรรค์
22,320
720
23,040
ฉลวย บัวลา
39 6 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
4,650
250
4,900
ประนอม สายเนตร
40 6 ก.พ. 62 โนนสมบูรณ์กลาง
14,880
580
15,460
เลื่อน คำแสนราช
41 6 ก.พ. 62 อุดม
15,810
810
16,620
ประนอม เปล่งสุข
42 5 ก.พ. 62 บก
17,670
770
18,440
อุดร คำแคว้น
รวม 10 รายการ