รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
32 7 ก.พ. 62 เวาะใต้
47,430
1,530
48,960
สุภานิตย์ พิลา
33 7 ก.พ. 62 โนนคูณ
55,800
1,800
57,600
ทองมา ทำแก้ว
34 7 ก.พ. 62 เวาะใต้
47,430
1,530
48,960
สุภานิตย์ พิลา
35 7 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
7,440
240
7,680
สุภาภรณ์ คำศรี
36 7 ก.พ. 62 โดด
3,720
120
3,840
ปรีชา มุทุวงค์
37 7 ก.พ. 62 หยอด
19,530
630
20,160
สุมาลี บัวลา
38 7 ก.พ. 62 ชำระเอง
4,650
350
5,000
ปรีชา มุทุวงค์
39 6 ก.พ. 62 โปร่ง
60,450
1,950
62,400
ปอ จันทะเขต
40 6 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
2,790
90
2,880
ปรารถนา แสงเนตร
41 6 ก.พ. 62 เหล่าเชือก
3,720
120
3,840
ประดิษฐ์ คูณโปก
รวม 10 รายการ