รายงาน : รายรับ

เงินสงเคราะห์ : 18,747,209 บาท
เงินบำรุง : 771,451 บาท
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ : 5,740,000 บาท

ที่ วันที่ รายการ สงเคราะห์ บำรุง รวม ผู้นำส่ง
31 8 ก.พ. 62 แสนตอ
8,370
270
8,640
สุภาวรรณ ไวยวรรณ์
32 8 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
5,580
380
5,960
วิรัตน์ ศรีผาลา
33 8 ก.พ. 62 ผักขะย่าใหญ่
19,530
730
20,260
ศศิมาภรณ์ แก้วรักษา
34 8 ก.พ. 62 โคกสะอาด
4,650
150
4,800
อรรถโกวิท หลวงสนิท
35 8 ก.พ. 62 หนองปลาเข็ง
9,300
300
9,600
อวน ขันชัย
36 8 ก.พ. 62 โนนคำ
47,430
1,530
48,960
นิยม ทองนาค
37 7 ก.พ. 62 สันติสุข
54,870
1,870
56,740
พลอย ถาวรพงษ์
38 7 ก.พ. 62 โดด
4,650
350
5,000
ชำระเอง
39 7 ก.พ. 62 สันติสุข
54,870
1,870
56,740
พลอย ถาวรพงษ์
40 7 ก.พ. 62 หนองแก
22,320
820
23,140
วิมล วิลาวัลย์
รวม 10 รายการ